Български език English Language Deutsche Sprache Русский Язык

      Институт за изследване и прилагане на ПаневритмиятаПетър Дънов (Беинса Дуно) за образованието

Днешното училище трябва да бъде в съзвучие с детската природа. Мисията на училището е да създаде нов тип човек на любовта, защото любовта внася изобилие. Най-важният метод си остава любовта на учителя към ученика, защото така ще разцъфтят с цялата си красота детският ум, сърце и воля, неговите таланти и дарби.
Детето с любов ще сади и отглежда цветя, зеленчуци и плодни дървета, ще почиства пътеките в гората и изворите в планината. Това ще бъде практикуване на любовта.
Детето, което обича цветята и дърветата ще обича и хората.
Истинското възпитание на децата е превръщането на любовта в милосърдие!
“Всеки ден да се прави по едно добро.” Хубаво е чрез приказки и разкази учителят да събуди тази идея у децата и те по свое желание да започнат практикуването й.
Не трябва да се практикуват игри, чрез които се развиват жестокост и грубост.
На децата трябва да се дава винаги положителна храна за ума, сърцето и волята.
Да не се пренебрегват сегашните нужди на детето за сметка на някои бъдещи нужди, защото ако се прави това, пренебрегва се и се жертва детството.
Ако се задоволят сегашните му нужди и му се дадат условия то да живее пълен живот в настоящето, то с това се създават условия за задоволяване на бъдещите му нужди.
Детето трябва да живее в радостна среда и образователния процес трябва да спомага за това. Защото радостта, като един велик възпитател дава възможност да разцъфтяват и укрепнат силите на тялото, ума, сърцето и волята; запазват се вътрешното равновесие и хармония; развива се любовта.

Етапи

Първият период от раждането до 7-та година е най-важният образователен период. Тогава се оформя тялото. Правилното развито тяло е от голяма важност не само от здравно гледище, но и за духовното развитие на човека. Най-характерната черта, която можем да използваме във възпитателно отношение е подражанието. В детската градина като важно през този период се счита упражнението и развитието на сетивата: зрение, слух, осезание и др. Работата сред природата трябва да се използва за запознаването с формите, краските, линиите, за рисуване и моделиране. Тя може да стане изходна точка за песни, приказки и игри, в които да се изрази благодарността за слънчевата топлина и светлина, за птичките, за цветята, за красивите плодове и така да се развие благодарност към Първопричината.
В детската градина може да се въведе ритмична гимнастика в по-лека форма- чрез едно опростяване на паневритмията. Трябва да се приложи самодейността и творчеството, за да се сложи началото за развитието на волята.
Вторият образователен период от 7-та до 14-та година е период на чувствата и на сърцето. Днешното училище страда от интелектуализъм. То пренебрегва сърцето и волята, а това има съдбоносни последствия, защото според психологията чувствата дават направление на волята.
Всяко детско занимание през този период трябва да буди у детето живи чувства: възторг, радост, милосърдие, любов, състрадание и пр.
От друга страна, светът на красивото-художествения елемент, трябва да прониква цялото образование, защото през този период се събуждат и развиват естетическите чувства у детето.
Радост ще внесат в детския живот между другото и музиката, паневритмията и излетите.
Също така всички детски занимания трябва да подхранват въображението с живи образи и картини, чрез които да се привежда в активност неговото въображение и да съдейства за развитието на ума.
Не трябва да се подценява втория образователен период, защото естетическите качества на детето са в подем. Тогава то живее в света на ритъма и тона, в света на художествените образи и въображението, в света на хармонията и красотата.
В третия образователен период (гимназиалния) - от 14-та до 21-та година настава голяма промяна в младежа не само във физиологическите процеси на организма, но и в душевния му живот. Това е периода на развитието на ума и на логическото мислене. През този период младежта бленува за един свят на красота, светлина и хармония.
Образованието през гимназиалния период трябва да бъде в духа на идеализма. Връзката между учителя и ученика ще бъде на идейна основа. Учителят трябва да помогне, за да може ученикът да си отговори на въпросите, които го вълнуват и за събуждане на идеалистичните подбуди към дейност, защото това е периода, в който общочовешките интереси завладяват душата на ученика.
Всички истини през този период трябва да се облекат в понятия, да се свържат с науката, с умствения живот на юношата. В средното училище трябва да се изучават най-новите научни факти, които водят към по-дълбоко разбиране на природата и живота.
От друга страна ученикът трябва да е в общение с природата чрез труд в градината или на полето.

Нагоре

Музиката в образованието

Музиката е велик творчески процес. Музиката е едно спомагателно чувство за развиване на човешките способности. Любовта, великата реалност на живота, без подходяща музикална среда не може да се прояви. Музиката е един от великите методи за тониране, трансформиране на човешките състояния. Чрез музика човек може да създаде характер. Музиката носи мир и радост. Съвременните хора трябва да прилагат музиката в живота си като образователно средство.
Като се съчетае песента с движения, тя оживява. И в днешното училище се практикуват песни с движения, но в много случая тия движения са неестествени.
Затова трябва да се познават известни закони.
Движенията трябва да бъдат от такъв характер, че да свързват детето с живата природа и да събуждат творческите сили на детето.
Ако хората искат да отгледат надеждно поколение, което да стане носител на нещо красиво и възвишено, на нещо ново, те трябва да поставят в основата на образованието музиката. Музиката трябва да се счита като първостепенен образователен фактор за облагородяване на човешкия характер.
Музиката не трябва да бъде само отделен учебен предмет с един –два часа седмично, но тя трябва да проникне целия училищен живот, цялата дейност на ученика. Ако искате да възпитавате малките деца правилно, можете да ги възпитате прекрасно с музика. Даже най-упоритите, най-своенравните деца можете да ги възпитате с музика.
Учениците трябва да се научат да долавят музиката, която прониква цялата природа.

Нагоре

Самовъзпитанието

Някои мислят, че работата на човека върху себе си се състои главно в четенето на книги. Това е само обогатяването със знания, а самовъзпитанието е нещо повече: то е всестранно и по-дълбоко работене върху ума, чувството и волята.
Самовъзпитание означава самостоятелно хранене. В пътя на самовъзпитанието си човек прави много опити, докато дойде най-после до известен метод. Така той изработва прави чувства и мисли, които представляват неговата лична опитност.
Когато се говори за самовъзпитанието, първата работа в тази посока се отнася до тялото, което трябва да се държи в изправност.
Между другите задачи училището трябва да събуди у ученика стремеж да работи непрекъснато върху самовъзпитанието, върху своя духовен растеж и след излизането си от училището.

Нагоре

Природата и образованието

Природата за децата е тяхната естествена, радостна, привлекателна и любима среда.
Общуването с природата води към разцъфтяването на любовта у детето. Човек не може да се събуди за любовта, ако природата не оживее в него! Природата е велик учител, който събужда всичко благородно и красиво в човека. Тя облагородява характера, внася в човека хармония, чистота, невинност-създава условия да се изяви любовта.
Трудът сред природата ще бъде предметно учение за детето, защото всичко, което вижда около себе си ще го учи.
В обучението чрез дейност сред природата децата ще бъдат подбудени от своята любознателност. Преодолявайки трудностите детето ще кали своя характер. Ще упражнява своите сетива, мускули, белите дробове и ще получи изобилно материал за развитие на въображението, паметта, мислите, чувствата, волята.
Най-напред детето трябва да се запознае с физическото, конкретното, което се възприема от сетивата, а това ще послужи за отправна точка на абстрактното.
Например: щедростта може да се свърже с извора; търпението- с вековното дърво; готовността на човека да възприеме доброто с отварянето на цветното венче за слънчевите лъчи и пр.
Разумната природа е поставила човека в една обстановка, пълна с красота и разнообразие. Всичко го учи: тревите, цветята, дърветата, светлината, вятърът, облаците, реките, планините и т.н. Всичко подтиква към работа неговото въображение и воля. Природата възпитава човека както със трудности, така и с хармонията и красотата, които я изпълват.
Всичко това трябва да се приложи в образованието. Това са вечни методи, които природата прилага, както към хората, така и към растенията и животните.

Нагоре

Здравето

Въпросът за яденето е важен, за дишането също е важен, за гимнастическите упражнения е също така много важен. Всичко в живота зависи от гимнастическите упражнения. Има движения, които събират, акумулират енергията, а има и движения, които разпръсват енергията. Има движения, които са здравословни; има движения, които са болезнени.
Съвременните хора като не разбират дълбокия смисъл на живота, те се стремят към седящ живот.Седящият живот много се практикува между факирите на Индия, но по този начин, някой органи се атрофират.
Който не прави упражнения, той ще се намери в големи затруднения, защото доброто в света е онова вечно, хармонично движение на тялото. В здравото тяло всички части се движат. Те имат достатъчно храна, достатъчно въздух, достатъчно сила.
Човекът е много сложно същество.Той носи в себе си енергиите на растителното и животинското царство, а сега върху него започват да действат и по-висшите енергии. Човекът е център и трансформатор на слънчевите и земни енергии. От научно гледище всички мускули, цялото тяло трябва да се упражнява. Тези движения трябва да са научно обосновани върху дълбокото познаване на човека и Космоса и тяхното взаимоотношение. Защото смисъла и значението на упражненията е да хармонират, регулират и трансформират енергиите, които функционират в човешкия организъм. Така, че от това гледище гимнастическите упражнения, не са само едно развлечение, но те са една жизнена необходимост, както храненето и дишането.
Хигиената забранява на човека да си служи с отрицателни, дисхармонични думи. Върви ли против хигиената, човек разстройва черния си дроб. Щом разстрои черния си дроб, разстройва се и нервната система, както и храносмилането. Изобщо лошите думи се отразяват зле върху здравето. Ако искате да бъдете здрави, служете си с добри, положителни думи.
Доброто укрепва нервната система.
Музиката е метод за спестяване и придобиване на енергия. Здравето почива върху музиката. Докато сте музикални, вие сте здрави. Като пеете болестта си отива. Музиката дава подтик на всички органи в тялото. Там дето нищо не може да проникне, прониква музиката и действа благотворно. В света на музиката няма болести.
Музиката твори вътре в човека. Като пее човек, всички клетки в него работят по-активно. При болестта трептенията на човека са понижени. Музиката ги повишава. Музиката е най-добрия начин за внасяне на живот в човека.

Нагоре


Panevritmiyabg.org © 2019