Български език English Language Deutsche Sprache Русский Язык

      Институт за изследване и прилагане на Паневритмията"Паневритмията като система
за хармонично развитие на човека и обществото"


Трета научна конференция, 22 декември 2005

img002

Ефективност на обучението по Паневритмия по програмата "Здраве чрез движение сред природата"
    - проф.дн Д. Кайков - НСА, инж. А. Янкова - ИИПП
Програмата "Здраве чрез движение сред природата" възможност за свободно възпитание в днешното училище
    - инж. А. Янкова - ИИПП
Образът на Слънцето в българската митология, фолклор и Паневритмия
    - проф. дфн. А. Калоянов- ВТУ, Д. Анчева- ВТУ
Ефективност на заниманията по Паневритмия върху емоционалното, когнитивно и социално функциониране в предучилищна възраст
    - проф. дпсн В. Матанова- СУ, А.Янкова- ИИПП
Влияние на обучението по Паневритмия върху самооценката и личностното развитие в средното и зрялото детство (при учениците от първи до шести клас)
    - доц. д-р Н.Бояджиева - СУ, А. Янкова - ИИПП, В. Яцевич - ИИПП
Влияние на заниманията по Паневритмия върху междуличностните отношения в начална училищна възраст
    - проф. дпсн В.Матанова - СУ, А. Янкова - ИИПП
Влияние на обучението по Паневритмия върху психо-емоционалните състояния и тревожността на учениците от първи-шести клас
    - доц. д-р Н. Бояджиева - СУ, А.Янкова - ИИПП, В.Яцевич - ИИПП
Специализация за преподаване на Паневритмия полезност, възможности и програма
    - Д. Анчева - ИИПП
Оптимизиране на сърдечно-съдовата дейност чрез Паневритмия
    - инж. Т. Тилев - ИИПП, И. Колева - ИИПП, инж. Н. Милчева - ИИПП
Паневритмията-възможност за хармонично развитие на организма в напреднала възраст
    - инж. К. Ламбова - ИИПП, д-р Д. Илиева, инж. Т. Тодоров - Център за квантова медицина

Цялото съдържание може да прочетете тук


Публикации за конференцията бяха изнесени в:

• В-к "Посредник" (Плевен), бр.248 от 27.12.2005 " Паневритмията обект на научна конференция"
• В-к "Ориент експрес"(Димитровград), бр.1/752 от4-10.01. 2006г. и бр.2/753 от 11-17. 01. 2006г.- "Паневритмията е средство, форма и метод на обучение";
• В-к "Тракия -21 век" (Димитровград), бр.1(199) от 4-10 януари 2006 г.- "Обучението по паневритмия –важно постижение на българското училище";
• бр.2(200) от 11-17.01. 2006г.- "Паневритмията –уникален български метод";

Нагоре


Втора научна конференция, 23 май 2003

Мястото на Паневритмията в новата наука валеология
    - проф. Кл. Бойчев - ЮЗУ
img004Диагностика на състоянието на жизнените сили с Био Тест МК-02
    - проф. дн Д. Кайков - НСА, С. Стайковска, инж. А. Янкова
Паневритмията като надеждна система за хармониране на жизнените сили
    - проф. дн Д. Кайков - НСА, доц. дпн. В. Маргаритов - ПУ, В. Яцевич
Синхроннна електростимулация чрез импулсите от движенията на Паневритмията
    - Д. Василева, инж. Т. Тилев, инж. Ив. Иванов
Паневритмията като музикотерапия
    - Д. Найденова
Количествен анализ на текста на Паневритмията по метода контент анализ
    - Д. Анчева
Изследване въздействието на обучението по Паневритмия върху обогатяване на самооценката
    - О. Анчев
Обучението по Паневритмия - един проблясък на хуманистично възпитание в кризата на семейството и на образователната система
    - Г. Кубратова - фондация "Психологическа подкрепа"
Оценка на ефективността от заниманията по Паневритмия върху интелектуалното функциониране при ученици от 3 клас в масово и помощно училище
    - доц. дпсн В. Матанова - СУ, Д. Димитрова
Въздействие на заниманията по Паневритмията върху кондицията
    - доц. Й. Йонов - НСА, В. Милетиева, доц. К. Костов - ЮЗУ
Влияние на Паневритмията върху гръбначните изкривявания
    - доц. М. Малчев - ШУ, В. Димитрова, д.р И. Сакеларев
Приложение на упражненията от Паневритмията за терапия на болни от диабет
    - Д. Александрова - фондация "Диабет", И. Вълчева, д-р И. Кангалджиев
Изследване на въздействието на Паневритмията върху работоспособността и мисленето
    - инж. Н. Милчева, Ив. Колева
Изследване на въздействието на Паневритмията върху самочувствието, активността, и настроението при възрастните
    - С. Кангалова
Паневритмията в интернет пространството
    - Л. Костадинова

Цялото съдържание може да прочетете тук

Публикации за конференцията бяха изнесени в:

• В-к "Учителско дело" бр.22 от 09.06.2003 "Хуманистичен подход в образователната среда"
• В-к "Ориент експрес" (Димитровград) от 4-10.06.2003 "Връзката човек-природа-космос е чисто българско откритие"
• В-к "Знаме" (Варна) бр.66(6017) от 09.06.2003 "Паневритмията – училище за обич"

Нагоре


Първа научна конференция, 21 октомври 2001

Паневритмията като система за хармонично развитие на човека и обществото
    - доц. Й. Йонов - НСА и колектив
img008Философски виждания за Паневритмията
    - К. Златев
Прояви и развитие на Паневритмията
    - Хр. Маджаров, А. Янкова
Научни основи на Паневритмията
    - инж. Т. Тилев, Т. Ванчева
Паневритмията и екология на човешкото развитие
    - проф. дпн Св. Димитрова - НСА
Паневритмията като система за възпитание
    - проф. дпн. В. Бойчева, Н. Доневска, Т. Ванчева
img006Изследване на въздействието на музиката от Паневритията върху човека
    - проф. В. Харалампиева - ДМА, Д. Найденова
Изследване универсалното въздействие на движенията в танца Паневритмия
    - Е. Йорданова
Физико-математически анализ на движенията от Паневритмията
    - инж. Т. Тилев, В. Яцевич
Оздравителен потенциал на Паневритмията
    - д-р Д. Калев, д-р И. Дженев, д-р Г. Попов - МУ Варна
Изследване психическата промяна при обучение по Паневритмия
    - доц. Ст. Михалкова - СУ и колектив
Изследване въздействието на Паневритмията върху физическото състояние на лица от различна възраст
    - Л. Червенкова - НСА
Паневритмията - надеждна методика за хармоничното развитие на децата
    - Г. Кубратова - фондация "Психологическа подкрепа"
Инвестиции в училище - гаранция за здраво младо поколение
    - доц. Л. Костадинова - УНСС

Публикации за конференцията бяха изнесени в:

• В-к "Учителско дело", бр.31 от 22.10.2002 "Универсален метод за възпитание"

Нагоре


Panevritmiyabg.org © 2021