Български език English Language Deutsche Sprache Русский Язык

      Институт за изследване и прилагане на ПаневритмиятаВъзможности за развитие личността на учениците чрез обучение по паневритмия

Дарина Стефанова Чернева - докторант на СУ "Св.Кл.Охридски"

Резюме:Българската гимнастика Паневритмия се представя като ефективен възпитателен метод, защото разгръща психичния, интелектуален и духовен потенциал на индивида. Чрез научното съобщение се прави опит да се очертаят някои корелиращи аспекти между създаването на състояния и емоции и съзнателното им търсене в българската система Паневритмия като провокиращи ситуации по пътя към себеовладяването. Потърсени са изразни възможности като упражнения за различни състоянияния увереност, радост, възторженост, нежност, примирение, освобождаване чрез средствата на системата Паневритмия. Осъществяват се наблюдения върху личността на децата, които участват две години в детски лагер-"Лятно училище на планина".

Днешното поколение се развива по-бързо физически и умствено, но децата си остават емоционално незрели. Оказва се , че пубертетът като период, в който човек разбира, че не е пълновластен господар на себе си, сварва учениците неподготвени, защото не получават нужното внимание, както от родители, така и от учители. Точно този е периодът, когато очите ясно виждат сблъсъка между доброто и злото, но объркването и безпомощността са пълни, тъй като съвременната обществено-политическа, медийна и технологично-просветна действителност предлага ситуации с напълно размити граници между тези две категории. Децата имат нужда да видят крещящите противоречия на ежедневието в познати за тях и близки до съзнанието им образи. Нуждаят се от идеализъм, от романтика, почиваща върху основата на  себеотрицанието, а не на егоизма. Антропологът Джоузеф Кембъл обобщава тази гледна точка глобално, като твърди, че "в съвременния живот големият проблем на всеки млад човек е да разполага с примери, но не за да ги следва, а за да му подскажат какви са възможностите" (1)

Все по-актуален се оказва въпросът за съотношението между ценностната система на учениците и адекватния възпитателен процес. В този смисъл Паневритмията е изключително благодатен и ефективен възпитателен метод.  Обучението по Паневритмия се вписва като ясно очертан ориентир за разгръщане на психичния, интелектуален и духовен потенциал на индивида и е разгърнато в програмата "Здраве чрез движение сред природата". То се провежда от преподаватели, подготвени в центъра за следдипломна квалификация на НСА "В. Левски" и сътрудници на "Института за изследване и прилагане на Паневритмията".

Програмата "Здраве чрез движение сред природата" е одобрена от Министерството на здравеопазването и Министерството на младежта и спорта и подкрепена от Министерството на образованието и науката, Комисията по образование към 39-то Народно събрание, Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция за закрила на детето и Синдиката на българските учители.

 Създадена като метод за самовъзпитание, Паневритмията съдържа в себе си богат потенциал за приложимост и резултатност с оглед ефективното решаване на конкретни належащи проблеми в съвременното българско училище. Тя представлява синтез от няколко компонента: движения, музика, слово, природна среда, индивидуално и колективно изпълнение. В своето единство те имат мощно целенасочено въздействие. Темите и идеите в текста на Паневритмията имат доказан универсален характер. Текстовете са насочени към основни непреходни духовни ценности с преобладаващо описание на природата, създават усещане за удоволствие от съвместни преживявания, присъства положителното настроение.

Като система, състояща се от няколко компонента, Паневритмията е в състояние да ни позволи специално условие, чрез което наличната енергия в системата е повече от сбора на енергиите, осигурени от отделните нейни компоненти. Телесната поза е част от външното поведение. Във всеки момент позата на цялото тяло отразява емоционалното състояние, поради което малки, но съществени промени в телесната поза, могат да изменят състоянието ни. Следователно, когато се играе Паневритмия, можем да представим цялостните последствия от нашите допускания чрез факта, "че психиката и тялото са кибернетични системи", то естествена е връзката между емоциите и здравето.

Когато се практикува Паневритмията, самата методика на работа, която има интердисциплинарен подход, предразполага към самонаблюдение, позволява такъв тип вглеждане, свързан не само с откриването на смисъла, но и с възможността човек да поема отговорност за управляване на собствените си емоции.

Като имаме предвид, че емоциите чувствата и настроенията са определени като вътрешни състояния и че физическото усещане се различава от мисленето и поведението, последните, взети заедно: вътрешното състояние, специфичното поведение и словесното назоваване формират това, което наричаме преживяване. Факт се оказва системното отношение между елементите - става дума за отделните упражнения в паневритмията и взаимообвързаността им с външното поведение, вътрешните процеси и вътрешното състояние на играещите, защото взаимоотношението между тези елементи е ситемно. Това означава, че и трите елемента :

  • вътрешно поведение - онова,което може да се наблюдава от другите хора в телесната поза, жестове, мускулно напрежение, дишане и т.н;
  • вътрешни процеси - онова, което си представяме и казваме на себе си (вътрешния ни глас);
  • вътрешно състояние - онова, което чувстваме вътрешно, нашите емоции и настроения; 

си взаимодействат и формират частични описания на преживяването.

Според проф. Маргаритов "Паневритмията единствена показва как вътрешната психическа дейност може да регулира външната физическа дейност и обратно. Това е цялостно състояние, което трябва да се стремим да развиваме, защото най-големият проблем на физическото възпитание и изобщо на децата е, че физическото възпитание в училищата е една чисто физическа дейност."

В този смисъл, бихме могли да очертаем корелиращите аспекти между създаването на състояния и емоции и съзнателното им търсене в движенията на Паневритмията като аспекти по пътя към себеовладяването. Например състоянията: увереност, радост, възторженост, нежност, примирение, освобождаване и др. Децата са много добри в играта си, защото те са в състояние да се наслаждават на собствените си преживявания. Но ако се опитаме да потърсим тези състояния чрез движенията на тялото, можем да потърсим различни изразни възможности:

  • да посочим някои движения от упражненията, където е необходимо да се запази равновесие с увереност;
  • демонстрирайте положението на раменете при изразяване на посочените състояния;
  • да изразим отношение на увереност; радост, нежност и т.н.
  • представете брадичката, погледа при посочените състояния.
  • дайте образ, символ, метафора на увереността, радостта, нежността, примирение, освобождение според текстовете на упражненията от Паневритмията.

Забележете какво става, когато тялото ви достига до това състояние с все по-голяма прецизност? Какво става с емоционалното състояние, което преживявате ?

Чрез тези конкретни упражнения, които анализират посочените състояния, достигаме до определен сигнал, наречен от психолозите закотвяне.(3,с.54) 1 Паневритмията като система представлява спектър от котви и могат да бъдат илюстрирани как те работят, когато съзнателно ги използваме, за да управляваме състоянията си.

Тъй като обучението по Паневритмия предполага да бъдат използвани уроци сред природата, да се осигури съответната емоционална атмосфера при възприемане на пейзаж, да се създадат условия за съпреживяване, обучението продължава в детски лагер- „Лятно училище на планина". До този момент са проведени пет летни училища.

Ученикът се учи да усеща природата, да различава шумовете в нея и да се опитва да ги свърже, да ги оприличи на нещо познато. Наблюдавайки пейзажа, опоетизирайки обектите децата навлизат в прекрасния свят на асоциациите, въображението, надникват в света на чувствата и настроенията в природата. Уроците сред природата помагат на учениците да обогатят своя речник.

Интересни за мен се оказват наблюденията върху децата, които участват две години в лятното училище по горепосочената програма. Първата година се сформира сборна група с деца от шести и седми клас, през втората година участват деца от четвърти клас. Преди посещението си в лятното училище всички те  системно са тренирали Паневритмия една година.

 Груповата сплотеност и чувството за взаимна принадлежност към училището, а на лагера и към града, който представят, се оказват важни личностни качества. Децата с удоволствие участват във всички заявени форми на обучението в лагера. Още първите дни, когато трябваше да се представят по подходящ начин пред останалите участници в лагера, те държаха за участието на всички свои съученици и успяха за кратко време да подготвят импровизацията на  танца си. В уроците по Паневритмия децата развиват това чувство за групова идентичност и започват да разбират, че хармонията е важна за училището.

Формирането на екологично съзнание е друг възпитателен ефект за ученическата личност. От една страна, той е провокиран от ненатрапния текст на Паневритмията, а от друга, от възможността за походи сред природата, както в Рила, така и по нашите местни екопътеки при провеждане на обучението по Паневритмия. Разбирателството между хората, хармонията в човешките отношения и в природата, са тема, която присъства с голяма тежест във всички детски рисунки, осъществени на лагера. Нуждата от чист въздух, незамърсяване на околната среда, движения, танци и игри навън са факти, заявени в рисунките от участващите деца.

Силно впечатлени са учениците от предоставените им възможности за изява в лагера. Те могат свободно да общуват, както със свои връстници, така и със свои съмишленици, макар и на различна възраст. След като в продължение на няколко дни   изучават растителната и животинската екосистема в природните резервати на България, те се представят на трето място от осем отбора в състезание на тема: "Опознай своята природа", осъществено от Национален парк Рила.

Цялата група отстоя своето участие при почистването на определени обекти от Национален парк Рила. Бяха щастливи от получените награди за това масово участие. Като обобщение за наблюденията ми относно личностното присъствие на тези десет-единадесет годишни деца в летния лагер на планината Рила бих искала да определя, че няма по-добър резултат от тяхното поведение, заявяващо отговорност в общуването към себе си и към другите, както и  дълбок екологичен интерес към живота на природата, от една страна, а от друга, тяхното отношение на удовлетвореност и потребност да продължат това общуване сред съмишленици.

Много от чертите на детския характер предразполагат към нравственост: нужда от порядък, възприемчивост към внушения и имитация, алтруистични влечения, интерес към предложения модел на обучение. Цялостният модул на обучение по паневритмия предлага нравствено възпитание, което се отнася до възпитание в "ситуация", присъщо и на дейностите в живота на едно училище. Става дума за преобладаващи ценности като сътрудничество, справедливост, зачитане на личността, а те от своя страна създават необходимата атмосфера за изява на морално поведение. Целта е да се заинтригува и активизира детето в този процес и да се подготви да решава в личен план моралните проблеми, които среща в своя живот.

Обучението по паневритмия се вписва в теорията и практиката на развиващото обучение, т.е. обучението е длъжно да изпреварва развитието на детето, а не да догонва неговото развитие. Методът на обучение по предложената програма се явява научен познавателен метод,чието осъществяване на практика предполага такава организация на учебния процес, според който детето се намира в позицията на изследовател, откриващ с помощта на учителя нови познания за света. Особеност на този метод на обучение е съчетаването на  разнообразни прийоми от творческото обучение: гъвкавост, оригиналност, способност за разработване на определени идеи, ситуативно разрешаване на проблеми, които формулира самото дете в съответствие със своите индивидуални потребности и възможности.

Използвана литература:

1.Д.Кембъл., Силата на мита. ,2001, с.217

2.Биенса Дуно., Паневритмия. С.,1938.

3.Мерлеведе, П. Е., Д. Бриду, Р. Вандам, 7 стъпки към емоционалната интелигентност,С. 2005.1 закотвяне-процес на свързване на стимул, така че, ако се активира стимулът, реакцията незабавно следва.


Panevritmiyabg.org © 2021