Български език English Language Deutsche Sprache Русский Язык

      Институт за изследване и прилагане на ПаневритмиятаПаневритмията източник на прана - жизнена енергия

Автор: инж. Всеволод Юриевич Яцевич - инструктор по Паневритмия
Адрес: Woodbridge, VA, USA
Е-мейл: V.Yatsevich@Gmail.com
URL: www.Yatsevich.com
Организация: Институт за Изследване и Прилагане на Паневритмията
URL: www.panevritmiyabg.org
Организация: Научноизследователския център по медицинска биофизика
URL: www.medicalbiophysics.dir.bg

2007.04.14

Паневритмията е метод за разумна обмяна с природните енергии. Тя е създадена от Петър Дънов в средата на миналия век. Включва следните елементи: музика, движение, слово, групово изпълнение и връзка с природата. Разумното им съчетание предизвиква здравословно равновесие у човека.

Основен принцип заложен в Паневритмията е усвояване на прана - жизнена слънчева енергия, която са намира в изобилие в природата. Едновременно с това протича разпределение на енергията равномерно из тялото за да се постигне здравословен баланс. Тази енергия е още непозната за съвременната наука. В следствие на това долните заключения са на база на информация дадена от автора Петър Дънов.

Праната е първична енергия, която изпълва пространството и от нея произлизат електричеството и магнетизмът. Съдържа се в природата, както и във всички елементи. Основния източник на тази енергия е слънцето. Сутрин се среща в най-големи количества както и на пролет. Според д-р Игнатов водата акумулира прана енергия при фазов преход от газ в течност и от течност в твърдо състояние. При обрания фазов преход енергията се отделя. Росата и летния пролетен дъжд са типичен пример за източник на прана. Човек усвоява праната най-лесно чрез дишане. В източните философии признават съществуването на тази енергия и има различни дихателни техники за работа с нея. Ключов момент за нейното усвояване е съзнателното участие на мисълта и чувствата. Само когато човек е насочил вниманието си към доброто, справедливостта, разумността, хармонията, свободата или общо казано любовта тогава може да се зареди с живителните сили на праната.

Паневритмията е разделена на три дяла: 28-упражнения, слънчеви лъчи и пентаграм. Прана енергията се усвоява през цялото време. Всяко упражнение има своя специфична роля в този процес.

Ще разгледаме постановката за игра само на първия дял. Играчите са наредени в кръг по двойки, мъж и жена, обикалят в посока обратна на часовниковата стрелка. Защо посоката е тази не е уточнено. Мъжете символизират творчески принцип, а жените съграждащия. Ще ги означим с положителен и отрицателен полюс. И двата принципа се проявяват както в мъжа така и в жената.

От упражнение 1 - "Пробуждане“ до 12 - "Скачане“ мъжът е от вън, а жената от вътре. Разстоянията в двойката и между двойките е две разперени ръце. Аурите на играчите не се допират, т.е. няма обмен на енергии помежду им. Всеки играч установява своя вътрешен баланс. Всяка двойка образува поляризирана единица с положителен полюс навън и отрицателен към центъра. Движението на прана енергията е навън от кръга. Осъществява се освобождаване на играчите и мястото от натрупали се отрицателни енергии.

На упражнение 13 - "Тъкане“ партньорите си разменят местата 7 пъти. В момента на разминаването аурите им се припокриват и се образува затворена верига между всички играчи. Двата кръга се сливат в един и енергията се разпределя равномерно.

От упражнение 14 - "Мисли“ до края на първи дял мъжът и жената са си разменили местата и поляритета е сменен. Мъжът е от вътре, а жената от вън. Движението на прана енергията е навътре в кръга и започва нейното натрупване.

След упражнение 22 - "Запознаване“ до 26 - "На ранина“ партньорите в двойката застават по-близко един до друг, на два лакътя разстояние. Аурите им са застъпват и образуват една обща. Поляризацията се засилва, което води до натрупване на повече прана в кръга.

Първи дял завършва с упражнение 27 - "Дишане“, при което се поема праната, която се е натрупала в кръга. Заключителното упражнение 28 - "Промисъл“ представлява обливане на цялото тяло с нея. За да не се получи изтичане на насъбралата се прана в кръга разстоянията между двойките трябва да се запазят. С нарастване броя на участниците събраната прана енергия нараства пропорционално на увеличаване на лицето на образувания кръг.

Движенията в Паневритмията са разнообразни и съответстват на думите и музиката. Те са най-икономични т.е. няма излишни. С най-малко усилие се постига най-голям резултат. Има силни, меки и светли движения. В силните движения преобладават правите линии, в меките - кривите линии, а светлите са съчетание на прави и криви линии. Силните работят с електричеството, меките с магнетизма, а светлите и с двете. Всяка фигура съответства на различни дарби у човека. Както радиото може да се настрои на различни станции така тялото чрез движението си по съответната фигура развива съответната заложба и предизвиква стимулирането на мозъчните центрове свързани с тази дарба. За това старанието за точното изпълнение е много важно. Ако например ръцете и краката не са обтегнати те не са във връзка с никакви природни сили.

По време на игра човек трябва едновременно да мисли, да чувства и да се движи. Между движение, мисъл и чувство трябва да има съзнателна връзка. Само тогава се получава дълбок оздравителен ефект. Това е ключов момент и нещо което отличава Паневритмията от други оздравителни методи. Големината на ефекта зависи от стремежа и способностите на самия играч. Паневритмията разчита на скритите заложби у всеки човек и го стимулира за тяхното развитие. Тя го учи как да стане господар на своите мисли, чувства и тяло и му показва, че е част от природата и неговото поведение е от значение както за самия него, така и за нея. Природата дава изобилно на този, който знае как да се свърже със нея.

Усвояване на прана и нейното разпределение стои в основата на здравословното влияние на Паневритмията. Пряк метод за анализ и наблюдения на този процес не е намерен до момента. Близо 10 годишни изследвания на "Институт за изследване и прилагане на Паневритмията " в тази област показват значими подобрения на здравето в различни сфери като: гръбначни изкривявания, белодробни проблеми, сърдечносъдови заболявания, диабет, неврози. Освен оздравителен ефект се наблюдава стимулиране на творчеството, изграждане на характер или комплексно разширение на способностите на играещия човек.


Библиография:

 1. Дуно Б., Паневритмия, 1938г.
 2. Дънов П., Книга за здравето, Астрала, София 1994г.
 3. Дънов П., Акаш и прана - Път на зазоряване, София, 1939 г.
 4. Дънов П., Пред радостите и зад страданията - Божественият импулс, София 1937г.
 5. Дънов П., Закон на движенията - Двата пътя, София 1922г.
 6. Дънов П., Старият книжник - Солта, 1919г.
 7. Дънов П., Значение на ръцете и пръстите - Окултни лекции, София 1923г.
 8. Боев Б., Акордиране та човешката душа - Том ІІ, Бяло братство, София 2000г.
 9. Национална спортна академия, Сдружение "Паневритмия“, Първа научна конференция по Паневритмия, София 2001г.
 10. Национална спортна академия, Сдружение "Паневритмия“, Втора научна конференция, София 2003
 11. Институт за изследване и прилагане на Паневритмията, Програмата "Здраве чрез движение сред природата“ с обучение по Паневритмия, София 2006г.
 12. Игнатов И., Енергийна биомедицина, Геа-Либрис, Москва 2006.

Panevritmiyabg.org © 2013