Български език English Language Deutsche Sprache Русский Язык

      Институт за изследване и прилагане на ПаневритмиятаАлтернативни педагогичеки технологии за качествено образование

Людмила Гатева - ОДЗ № 7 "Снежанка гр. Плевен"

Информационното общество, в което живеем се характеризира с бързи смени, с многообразни кризи и предизвикателства.

Традиционните понятия за време и пространство, природа и социална среда, култура и общуване претърпяват съществени метаморфози.

Основните ценности в новото интегративно общество включват:

 • уважение към човешкото достойнство;
 • свобода;
 • съпричастност и солидарност;
 • грижа за околната среда и общочовешкото културно наследство.

Новите стандарти за образование в България поставят големи изисквания към компетентността на учителите, тяхната ангажираност към проблемите на децата, ангажираност към институционалната култура.

Семейството и родителите играят съществена роля.

Въздействието на виртуалната реалност и средствата за масова комуникация са трудно измерими.

В Програмата на МОН за развитие на средното образование през периода 2006-2015 година е записано, че детето е основна ценност и една от основните цели на качественото образование е максималното развитие на заложбите на всяко дете и даване на възможност за социална реализация чрез непрекъснато надграждане на знания и умения, е наложително да се търсят алтернативни стратегии за реализиране на програмата.

ЗА ДА МОЖЕМ:

- Да посрещнем предизвикателствата на времето и да влияем върху промяната;

- Да управляваме образователните процеси в полза на младите хора и техните бъдещи роли като физически здрави, жизнено способни творчески личности и граждани;

- Да изпълним мисията си за носители на промяната към по-добро.

Ние използваме алтернативни съвременни технологии на работа с децата от предучилищна възраст до ученици от средната степен на обучение

ЦЕЛТА Е:

 • възпитание на толерантност и уважение към природата, културната идентичност и разнообразие;
 • националната идентичност и положителни междуличностни отношения;

- обучение в универсални ценности.

В един от аспектите на Програмата на МОН "Развиване на завитото " се определят същността и насоките на обучението: да насърчава проявяването и развитието в максимална степен способностите на всяко дете.

Това напълно съвпада с идеите заложени в образователната програма " Здраве, чрез движение сред природата”, разработена от Институт за изследване на паневритмията и одобрена от МОН. Тя удовлетворява потребностите на децата от повече възможности за самостоятелност и творческо мислене, за задоволяване на двигателния глад и преодоляване на нарастващата агресия, за активно участие на всяко дете в обучението и в усвояването на практически умения. Осигурени са възможности за формиране на личностни качества и изграждане на ценностна система, ориентирана към принадлежност към национална общност.

Програма " Здраве, чрез движение сред природата " с обучение по паневритмия е уникална възможност за физическо възпитание на децата в съчетание с музикално развитие, за разгръщане на творческия им потенциал и познавателните им способности. Всичко това, в съчетание с позитивна среда, в която природата и детето са в жив контакт.

За преподавателите по програма "Здраве, чрез движение сред природата " означава обогатяване и професионално развитие чрез:

 • разнообразни методи и подходи на преподаване, отговарящи на различните стилове на учене, темпераменти и други личностни особености на отделните деца;
 • идеи за разработка и прилагане на дейности за кооперативно учене, което води до по-високо ниво на разбиране;
 • неформално преподаване и учене сред живата природа;
 • споделяне на добре работещи практики
 • свободен избор на алтернативни технологии на преподаване

о Лятно училище в планината.

Формирането на природосъобразно поведение, здравословен

начин на живот и стремеж към практическо опазване и съхранение на човека и природата се постига чрез обучение през цялата година.

Лятното училище е алтернативна технология на преподаване, чрез която се реализира програмата през лятото. Използваните форми и методи по време на лагера са:

 • Паневритмия (движение с музика сред живата природа), която спомага за хармоничното развитие на тялото, формира качества - бързина, ловкост, издръжливост и сила; допринася за усъвършенстването на координационните способности и развитите на ритмичен усет у децата.
 • Експедиции, които се провеждат в партньорство с екипи от специалисти еколози от природо-защитни организации. Те са своеобразна лаборатория за наблюдения и експерименти. Чрез тях се:
 • възпитава уважение и грижа към природата;
 • детето се превръща в активен участник в обучението;
 • формират се умения за установяване на взаимовръзки между учебни понятия и реален опит;
 • осигурява се възможност за докосване до национални традиции, наследство и култура;
 • постига се партньорство със семействата и се осигурява тяхната подкрепа в образователния процес;
 • Творчески занимания

Децата имат уникалната възможност:

 • да изпробват творческите си умения, въображения и инициативи

да експериментират с различни материали и разнообразни техники

 • да демонстрират способности и таланти
 • да са толерантни в общуването
 • да си сътрудничат
 • да работят в екип
 • да планират заедно и да реализират социалните си умения. Децата имат равни възможности за изява във всички дейности. Развиват умения за самооценка, оценка работата на другите деца, за съпричастност. Осигурените възможности за успех на всяко едно дете му носят емоционална удовлетвореност;
 • Туризъм

По време на преходите деца и възрастни се учат да разпознават различни растения, следи на животни. Научават се да спазват правила за опазване на природата. По време на преходите децата почистват и замърсените маршрути.

Посещение на природни феномени, културни и исторически паметници;

 • Игри и забавления

Играта е навсякъде и във всичко. Чрез нея децата се чувстват щастливи и участват във всички изяви с удоволствие.

Работа в екип

Работейки в екипи, децата са отговорни за общата дейност. Приучват се сами да откриват и разрешават възникналите проблеми. Те оценяват приноса, който правят останалите. Така се чувстват необходими и полезни. Придобиват самочувствие и авторитет. Изслушват се и уважават мнението на другите. Активно обсъждат и спорят. Всички са съпричастни към работата. Чувстват се удовлетворени от свършената работа.

Сътрудничество и съвместни дейности между детски градини и училища от различни градове в България

Екипите на детските градини и училищата работят заедно. Споделят удовлетворението си от свършената работа, търсят нови подходи, обмислят съвместни дейност. Всички да убедени подготвят бъдещи граждани, личности, желаещи да учат през целия живот, изпитващи потребност от непрекъсната себе реализация.

Участие на семействата

Семействата имат възможност да окажат подкрепа на своето дете, да бъдат съпричастни към постиженията му и да изпитат удовлетворение от контактите с децата и природата.

ДОБРЕ РАБОТЕЩИ ПРАКТИКИ:

 • Новаторство в подхода на обучение и възпитание
 • Допълнителни и извънкласни форми на работа в детски градини и училища
 • Мрежа от детски градини и училища, работещи по програма "Здраве, чрез движение сред природата”
 • Обучение на учители
 • Здравословен диалог между училищните институции
 • Създаване на учебни помагала

Чрез използването на тези технологии бе възможно постигането на КОМПЛЕКСНА ФОРМИРАЩА РОЛЯ на физическата активност за:

 • подготовката;
 • самоопознаването;
 • самоконтрола;
 • успешното реализиране на личността в бързо променящата се действителност, което е фундаментална цел на качественото образование.

Алтернативните технологии, използвани при реализирането на програма "Здраве, чрез движение сред природата” дават възможност да се обогати жизнения опит на детето, като опознае природната среда и когато тя се превърне в естествено поле за неговите игри и забавления, да открие нови източници на знания и нови възможности за общуване, намирайки си нови приятели.

Това е алтернативна възможност за качествено образование.


Panevritmiyabg.org © 2021