Български език English Language Deutsche Sprache Русский Язык

      Институт за изследване и прилагане на ПаневритмиятаПревенция и овладяване на агресивното поведение на учениците чрез адаптирана методика по паневритмия

проф. Димитър Т. Кайков- НСА "Васил Левски",
инж.Антоанета Ив. Янкова- "Институт за изследване и прилагане на Паневритмията",

Изследването представя прилагането на адаптирана методика по паневритмия чрез програмата "Здраве чрез движение сред природата" за повишаване жизнената енергия, вследствие на което нараства психическата работоспособност. Повишава се активността, самочувствието и настроението. Подобрява се въображението, образната памет и устойчивостта на вниманието. Понижават се страха и тревожността. Значително се понижава гнева и агресията. Намалява се агресивността и при децата със специфични образователни потребности.

Адаптираната методика по паневритмия е надеждна. Тя може да служи като превенция и като метод за овладяване на агресивното поведение. Препоръчва се да се включи в извънкласните форми на обучение в училищата.

Ключови думи: агресия, превенция, овладяване, здраве, природа, паневритмия.

В съвременното ускорено развитие на обществото значително нараства психическото напрежение. Възникват редица неблагоприятни фактори на социалната среда, които изискват активни действия, за да се адаптира съвременния човек към новите условия. Поради недостатъчната подготовка и особено на отрицателните фактори на средата се предизвикват негативни емоционални преживявания на страх, тревога, гняв, омраза, завист. Най-често тези преживявания се проявяват във физически действия като агресия. Агресията се разглежда от различни учени в областта на психологията, физиологията, социологията, педагогиката, етнологията и други.

Според З. Фройд агресията е неосъзната готовност за реагиране, вследствие на скрити вътрешни конфликти.

За Ф. Риман агресията е най-често срещаната форма на омраза. Страх и агресия са тясно свързани още в най-ранно детство.[1]

В енциклопедията по психология, агресията се определя като "сложна и многостранно-детерминирана в своите причини, трудна за предвиждане и в много случаи тежка за контролиране". [2]

Най-често агресията се разглежда като агресивно поведение, свързано с нападателно действие за насилие. Проявлението й може да бъде моторно действие, словесно действие и експресивно действие. Тези три вида агресивни действия се срещат най-често при учениците.

Овладяването на агресивното поведение е много сложен процес, свързан с различните психотренинги като релаксация, самоконтрол, формиране на комуникативни умения и разрешаване на конфликти. Основен въпрос за борбата с агресивното поведение е превенцията. Нейните най-важните действия са избягването и овладяването на основните причини, предизвикващи агресивното поведение.

Превенцията до голяма степен може да се реализира чрез програма "Здраве чрез движение сред природата", която е адаптирана методика по паневритмия. Програмата включва: изучаването на паневритмията; овладяването на движенията в различен ритъм посредством музикално-ритмични и ролеви игри, аеробика и народни танци; целенасочени дейности сред природата; запознаване с националните исторически ценности и други. Провеждат се експедиции с природо-защитници. През лятото програмата се разгръща в "Лятно училище на планината".

Паневритмията включва три основни фактора, които силно въздействат – слово, музика и специализирани движения. Изпълнението изисква висока концентрация на вниманието, тъй като играещият е ангажиран едновременно емоционално, умствено и волево. Тези фактори положително повлияват върху агресията.

Въз основа на краткия теоретичен анализ определяме хипотезата, че при прилагане на адаптирана методика по паневритмия до голяма степен ще се понижи силата на въздействието на агресивните фактори и ще се създадат условия за овладяването на агресивното поведение.

Целта на изследването е да се докаже, че чрез прилагане на адаптирана методика по паневритмия в програмата "Здраве чрез движение сред природата" се провежда успешна превенция и се овладява агресивното поведение на учениците.

За постигането на целта се решават следните основни задачи:

 • Да се разкрие същността на агресивното поведение;
 • Да се създадат предпоставки за превенция и овладяване на агресивното поведение на учениците чрез прилагане на адаптирана методика по паневритмия;
 • Да се експериментира, оптимизира и поетапно внедрява в практиката адаптираната методика по паневритмията за превенция на агресивното поведение.

Предмет на изследването са отделните методи и средства на въздействие, систематизирани като методика за превенция и овладяване на агресивното поведение на учениците.

Обект на изследването са 3400 деца и ученици от 15 града на страната от детската градина до 9 клас, от двата пола, в периода 2001-2006г.

За решаването на основните задачи, постигането на целта и доказването на хипотезата е приложена комплексна методика от проучване на литературните източници, наблюдение, беседа, анкета.

В изследването е приложена програма "Здраве чрез движение сред природата", която е съгласувана с четири министерства, Държавната агенция за закрила на детето и Синдиката на българските учители.

Ефективността на приложената адаптираната методика се доказва с достоверността на промените на измерените показатели, оценките на учителите, родителите и учениците. Проведена е диагностика на жизнената енергия на организма с апарат "Биотекст МК – 02".

Получените резултати са обработени чрез вариационен и корелационен анализ. Изследванията са с ограничен контингент в "Летни училища на планината" за период от 2002 до 2006 год.

При анализирането на резултатите от изследването се разкриват определени закономерности. Установи се, че при изпълнението на паневритмията се повишава енергийния потенциал на учениците. Най-силно е повлияно върху енергийния канал на белия дроб, където енергията е нараснала с 3,5 единици (7%), при Р = 98%. Нарастването на жизнената енергия на белия дроб е показател за повишаване на радостта.

В резултат на изпълнението на паневритмията значително са се намали страхът и тревожността. Тези закономерности се установяват от повишаването на жизнените енергии на каналите на пикочния мехур и стомаха. С повишаването на жизнената енергия и формирането на положителни преживявания на радост и значително понижаване на страха и тревогата се изгражда положително психическо състояние, с което се ограничава проявлението на агресията.

Изпълнението на упражненията от паневритмията силно въздейства върху енергетиката на канала на жлъчния мехур. Положителната енергия се е увеличила с 6%, при Р = 99%. Значително се е понижило проявлението на гневността. Понижила се е възможността за проявление на агресията. [3]

Следователно паневритмията положително въздейства върху отрицателните емоционални преживявания и проявления не само като вътрешен конфликт, а и като външно – двигателно, вербално и експресивно, агресивно поведение. Положителното въздействие на паневритмията върху формирането и проявлението на агресията се доказва и с други методи.

Установено е значително повишаване на самочувствието (23%), активността (24%) и настроението (21%), при Р = 99%. Най-високи стойности има настроението – 81,81 бала, което е с 9,1% под най-високия възможен бал на настроението. Най-голямо повишение, в резултат на паневритмията бележи активността – 25%. [3]

С повишаването на баловете на измерените психически показатели се формира психическо състояние с положителна нагласа и висок общ бал, което е една много добра превенция и благоприятно условие за овладяване на агресивното поведение. В резултат от прилагането на паневритмията се подобрява въображението, образната памет, превключването и устойчивостта на вниманието. Категорично се повишава психо-емоционалния тонус на децата и те са по- спокойни.

Положителната промяна на показателите на тези психически процеси е признак за формиране по-съвършена структура на психическото състояние, в което доминират активна познавателна дейност, положителни емоционални преживявания и адекватни действия. От тук следва и извода, че с прилагането на паневритмията се ограничава проявлението на агресията на учениците.

Практикуването на адаптираната методика по паневритмията положително повлиява върху изграждането и развитието на ценни психически, физически, морално-волеви и социално-психически качества.

Установи се, че паневритмията положително въздейства върху здравето и може да се прилага като терапия на различни заболявания. При системно изпълнение на упражненията настъпват достоверни промени на морфологичния статус на учениците в контекста на корекционно-компесаторно повлияване на гръбначните изкривявания. Постигнато е динамично равновесие на процесите във вегетативната нервна система. Наблюдава се занижен и стабилен пулс, което е резултат от подобрената функция на дихателната, нервната и ендокринната системи.

При децата със специфични образователни потребности се създават благоприятни условия за коригиране на деструктивните въздействия от външната среда. Овладяват се пространствено–времевия ритъм, позата, последователността в действията, координацията на движенията. Преодолява се двигателният дискомфорт, спазми и контрактури, което позволява по-продължителни натоварвания. Намалена е емоционалната нестабилност при общуването, физическия и емоционален комплекс за непълноценност. Силно е въздействието върху интелекта, устойчивостта и превключването на вниманието.[4]

При анализирането на положителното въздействие на паневритмията върху развитието и здравето на учениците, и значителното понижаване на агресивността им се установи, че основните фактори на повлияване на паневритмията са комплекното въздействие на словата, музиката и движенията.

Адаптираната методика по паневритмия положително е повлияла върху засилването на взаимовръзките между отделните показатели на измерените психически процеси. Значителното и достоверно повишаване на коефициентите на корелации е признак за усъвършенстване на структурата на психичното състояние на учениците. При системно практикуване на структурата на психически качества значително се понижава възможността за проява на агресия.

Настъпващите градивни процеси, нарастване и уравновесяване на жизнените енергии на практикуващите паневритмия се доказва от повишаване на силите на корелации на енергийния канал на жлъчката с енергийния канал на сърцето от една страна и енергийните канали на черния дроб с енергийния канал на тънкото черво от друга страна. Те изразяват една сложна зависимост и трансформация на агресивната енергия в позитивни емоции. Тази зависимост показва как паневритмията влияе върху ситуативното овладяване на агресията и постепенното ограничаване на причините за нейното проявление. От тази корелационна зависимост се вижда как една отрицателна агресивна енергия може да се трансформира в положителна, в резултат на което се ограничават причините за появата на агресивното поведение.

Посочените положителни промени вследствие на прилагането на адаптираната методика по паневритмията се доказват и от проведените наблюдения, беседи и анкети с родители, ученици и учители.

Върху основата на анализираните резултати от изследванията и обобщението на разкритите закономерности се извеждат следните основни изводи и препоръки:

 1. С прилагането на адаптирана методика по паневритмия се повишава жизнената енергия, вследствие на което нараства психическата работоспособност. Повишава се активността, самочувствието и настроението. Подобрява се въображението, образната памет и устойчивостта на вниманието. Понижават се страха и тревожността. Значително се понижава гнева и агресията;
 2. В резултат на прилагането на паневритмията се подобрява здравето. Положително се повлиява върху гръбначните изкривявания. При децата със специфични образователни потребности се намалява емоционалната нестабилност при общуването и двигателния дискомфорт. Ускорява се умственото им развитие. Намалява се агресивността;
 3. Адаптираната методика по паневритмия е надеждна. Тя може да служи като превенция и като метод за овладяване на агресивното поведение. Препоръчва се да се включи в извънкласните форми на обучение в училищата.

Литература:

 1. Риман, Ф. Основни форми на страха, С.2002
 2. Енциклопедия по психология. С., 1998.
 3. Паневритмията като система за хармонично развитие на човека и обществото. С. 2003,
 4. Янкова.А, Анчева Д.Програмата"Здраве чрез движение сред природата" с обучение по паневритмия- педагогически модел за здравно, екологично и интерактивно образование с практически и интерактивен подход. С.2006,
 5. Паневритмията като система за хармонично развитие на човека и обществото. С. 2001
 6. Кайков, Д. Готовност за оцеляване в екстремални ситуации. С. 2004.
 7. Кайков, Д. Психическа саморегулация и регулация в екстремални ситуации. С. 1986

Panevritmiyabg.org © 2021