Български език English Language Deutsche Sprache Русский Язык

      Институт за изследване и прилагане на ПаневритмиятаСпециализирана психофизическа подготовка на ученици от начален етап в условията на глобализация и развитие на технологиите

АНТОАНЕТА ДАСКАЛОВА-ЯНКОВА, ТЕОДОРА ДАВИДОВА

Specialised psycho-physical preparation of start-level pupils in the conditions of globalization and developement of technologies

Antoaneta Yankova, Teodora Davidova

Globalization and developement of technologies are more and more profoundly influencing children's development. Children enter school having been unmastered, upset and aggressive. Laying down of these tendencies will allow for determining the methods and means for their seizure. The specialized psycho-physical preparation, which the children obtain by using the opportunities of paneurythmics in the program „Health By Exercises In Nature“ ehnaces their phsycic resistence and mastering skills in various types of environment. It motivates them to exert efforts and gain achivements by updating their self-assessment, and raises their self-esteem. This activates the necessity for exercise in the children and also gives them reasons to actively practice sport and tourist activities. It makes them more active in Physical Education classes.

Key words: health, nature, readiness, communication, paneurythmics, Physical Education.

Живеем в динамично време със своите нови характеристики, с които трябва да се съобразим, тъй като те все по-категорично се отразяват върху детското развитие.

Мащабно международно изследване на „Международни инициативи за развитие на детето” (ICDI) в страни от всички континенти (Индия, Кения, Холандия и Никарагуа), обхващащо проучвания през последните 15 години, очертава нововъзникващи потребности на децата вследствие на глобализацията и технологиите. Специалистите установяват, че независимо от географската ширина и стандарта на държавата децата все повече трябва да се справят сами в света на растящото насилие, съревнование и тревожност. Те са оставени сами да изграждат представите си за света във виртуалното пространство, което често влиза в противоречие със собствената им реалност. Децата са затруднени и объркани при вземането на решения. Залети са от герои, реклами и награди те се чувстват непълноценни. Отчетена е нова зависимост - от GSM апарати. [1]

Глобализацията и струпването на много хора на едно място е свързано със стрес, несигурност, агресия и с ограничаване на общуването. Това се оказва решаващо при отглеждането и възпитанието на децата.

Според задълбочения анализ в „Националната стратегия за детето 2008-2018г.” се подценява психично-здравното развитие на учениците. Всяко трето дете живее със самотен родител. А всяко пето дете е с проблеми в развитието и има емоционални, и поведенчески проблеми. Отчита се ескалация на агресивното и проблемното поведение. Нараства броя на децата с наднормено тегло. Това определя ролята на училището като най-значимата социална територия, предоставяща грижи за децата и юношите. [2]

В проучване, направено съвместно с родители в края на учебната 2006/2007 год. в Димитровград, при шестгодишните, които постъпват в училище, се наблюдават високи нива на агресия (25%), невроза (30%), хиперактивност (20%), депресия (20%, при деца с разведени родители). При 120 деца в детската градина средно 10 деца са свидетели на домашно насилие върху майката. Увеличава се броя на децата в първи клас с логопедични проблеми (средно от 5 до 7 в един клас), което е свързано с нарушена координация на движенията.[3]

Децата постъпват в училище без социална зрялост, което ги прави необучаеми. Не се подчиняват на учителя и не приемат учебната задача като такава. Повечето деца не могат да стоят дълго на чина, бързо се уморяват, срещат трудност при елементарни задачи по всички предмети. Децата трудно играят заедно. Те не могат да общуват, защото не са тренирали социалните си умения на живо. Тъй като бързо разбира, че не може да се справи и не може да получи важната за него положителна оценка от околните, детето реагира към другите деца с агресивно поведение. [4]

Според изследването на 392 ученика от 1 до 6 клас в 11 училища от 8 града ¾ от децата в начален етап са с повишена тревожност и несигурност. В паралелка от 20 ученика между 4 и 7 са тези с максимална детска тревожност. Често те проявяват и агресивност. Учениците посочват като причини за тревогите си: неразбиране и неприемане от съучениците и възрастните (54%); трудно се справят в училище (определят себе си като тъпи) (45%); често сънуват стращни сънища (53%); страхуват се от опасностите на улицата (65%). Икономическата несигурност и страх от безработица при родителите се предава на децата и те се страхуват за своите родители (69%). Отговорите на тестовете потвърждават наличието на съпътстващи вегетативни реакции като изпотяване на ръцете, главоболие, болки в стомаха, сърцебиене и др. характерни при повишена тревожност. От друга страна децата не могат да отговорят на високите очаквания на своите родители и включват механизма за самосъхранение и оцеляване (при изследването те влязоха в скалата на лъжата - отговориха според очакванията на възрастните). [5]

Наблюденията от дългогодишния ни педагогически опит в извънкласни дейности с начален етап показват, че учениците с повишена тревожност трудно координират движенията си, нямат чувство за ритъм, трудно се изказват, бързо губят интерес, не понасят продължително натоварване. При незначителни трудности сред природата изпадат в криза.

Изложеното до тук доказва, че днешните деца са разтроени и неовладяни. Време е да се обърне внимание на физическото им развитие, защото то определя психическото развитие. На децата им липсват умения за справяне в ежедневието, които са основа за успеха в бъдеще и са застрашени при сложни ситуации.

Физическо възпитание и спорт от една страна допринася за укрепване на здравето и утвърждаване на здравословен начин на живот. От друга страна той е единствения предмет в учебната програма, който може да осигури възможности на учениците да подобряват концентрацията на внимание и координацията на движенията си, да тренират двигателните си умения и да повишават мотивацията си за успех. За съжаление по много причини в начален етап не се използват възможностите на Теорията и методиката на физическото възпитание.

Децата все по-често са поставени в трудни и опасни за здравето им, сложни и рискови за тях, ситуации. Те могат да възникнат и в играта, характерна с висока двигателна активност и в ученето, свързано със засилена умствена активност. За да ги преодоляват успешно, децата трябва да реагират бързо и да се приспособят към промените в условията на средата с адекватно поведение. Но традиционните методики вече не са в състояние да доведат до повишаване нивото на психофизическата готовност на учениците.[6]

Въз основа на краткия теоретичен анализ определяме хипотезата, че с прилагането на специализирана психофизическа подготовка при учениците от начален етап ще се повиши мотивацията им за справяне и постижение, което е предпоставка за повишаване нивото на психофизическата им готовност в условия на глобализация и развитие на технологиите.

Целта на изследването е да се докаже, че чрез специализираната психофизическа подготовка се формира психофизическа готовност при учениците от начален етап.

За постигане на целта се решават следните задачи:

 • Да се разкрие същността на психофизическата подготовка;
 • Да се обосноват предпоставките за повишаване нивото на психофизическата готовност чрез прилагане на специализирана психофизическа подготовка;
 • Да се експериментира, оптимизира и поетапно внедрява в практиката специализираната психофизическа подготовка за повишаване на психофизическата готовност на учениците от начален етап;

Предмет на изследването са отделните методи и средства на въздействие систематизирани в специализираната психофизическа подготовка.

Обект на изследването са 340 ученици от 8 училища в 6 града на възраст от 7 до 10 години.

За решаването на основните задачи, постигането на целта и доказването на хипотезата е приложена комплексна методика от проучване на литературните източници, наблюдение, беседа, анкета.

Множеството изследвания и отчитането на възрастовите психически и физически особености в развитието на детето доказват, че възрастта в началния етап е най-подходяща за провеждане на предварителна, специализирана психофизическа подготовка. Тя е целенасочен, педагогически процес на обучение, възпитание и функционално развитие под ръководството на педагози, сътрудници на „Института за изследване и прилагане на паневритмията”, които са специализирали в ЦСДК на НСА „В.Левски” и ежегодно получават поддържащо професионално обучение.

Специализираната психофизическа подготовка е изградена върху програмата „Здраве чрез движение сред природата”, която е съобразена с теорията и методиката на физическото възпитание. В нея чрез специализирана двигателната подготовка, която използва възможностите на паневритмията и специално подбрани допълнителни дейности, се създават условия за формиране на отделните компоненти на психическата и физическата готовност, което да подпомогне по-бързото адаптиране към средата и формирането на адекватна психофизическа готовност на учениците. Тъй като учениците обогатяват представите за себе си оглеждайки се в своите съученици, нуждаят се от тяхната оценка и подкрепа, с тях тренират социалните си умения, най-подходящо е да се работи с класа, в училището. Затова специализираната подготовка се провежда в група с учениците от един клас или от една възраст с продължителност до 4 години.

Паневритмията е система от три основни фактора - специализирани движения, музика и слово, допълнени с групово изпълнение сред природата. Факторите на въздействие са взаимосвързани и са в единство, което позволява формирането на вътрешната- психическа и външната- физическа готовност на учениците. Физическата готовност силно се влияе от психическата и я разглеждаме като нейна външна изява. Психическата и физическата готовност взаимно се подкрепят, допълват и регулират.

Специализираната психофизическа подготовка има три характерни особености:

 1. Едновременно въздейства за формирането на познавателната, емоционалната и волевата подструктури на ситуативната психическата готовност и за формирането на двигателни навици и умения, и физически качества, които определят ситуативната физическа готовност.
 2. Дава възможност за едновременно, групово трениране на учениците от целия клас, което може да осигури по-добра готовност за реагирането им при сложна ситуация, която най-често възниква при конфликт между учениците от един клас.
 3. Съдейства за подобряване на социалните умения и общуването между учениците в групата. Създава условия те да реализират желанието си за сътрудничество и дружелюбност. Това позволява при екстремална ситуация групата бързо да се организира, тъй като учениците могат да работят в екип.

Познавателната подструктура е основна в структурата на ситуативната психическа готовност. Тя насочва поведението и действията на детето. Свързана е с възприемането на значими дразнители на ситуацията, с формирането на асоциации и представи, като зависи от насочеността и концентрацията на вниманието върху непосредствената дейност. Определя се от натрупаните знания и умения.[7]

Имайки предвид състоянието на днешните деца, за да се активира способността им за възприемане дразнителите на средата е необходимо снижаване на детската тревожност.

Чрез изискванията за изпълнение на двигателните упражнения, равнопоставеността на участниците, позитивните, жизнерадостни песни, които създават реални преживявания, специализираната двигателна подготовка осигурява успокояваща, подкрепяща среда за учениците. При системното й прилагане се постига продължително въздействие върху анализаторите. Първата и втората сигнални системи се включват. Допълнително се развива слуховия анализатор. Това създава условие за активиране на възприятията като основен компонент от познавателната подструктурата на психическата готовност.

Текстовете на песните от паневритмията, често свързани с природата, обогатяват представите на учениците с богатството от образи и ситуации. Те непрекъснато провокират появата на различни асоциации, които учениците могат да отнесат към миналия си опит. С подкрепата на музиката се създават условия за развитието на въображението, друг важен компонент на познавателната подструктура, свързан с трайното формиране на представите, от което зависи правилното преценяване на условията на средата и успеха за протичане на дейността.

Чрез мисленето човек по- задълбочено прониква в действителността. Затова то е главния елемент на ситуативната готовност.[7]

Мисловният процес в специализираната двигателна подготовка е усложнен от активната двигателна дейност, свързана с непрекъснатото превключване на вниманието, при музика с непрестанно променящата се динамика. С помощта на музикални, ритмични и подвижни игри, игра на ритмични асоциации, аеробика, общораздвижващи упражнения с музикален съпровод в различни ритми се тренират свойства на вниманието - активност, насоченост, съсредоточеност, обем, гъвкавост и устойчивост. Това осигурява условия за развиване на емоционалната и волевата подструктури на психическата готовност.

Емоционалната подструктура определя активността на човека. Текстовете на песните и музиката на паневритмията предизвикват положителните емоции необходими за равновесието между вътрешната с външната среда на организма. Благодарение на тях той може да функционира нормално при постоянно променящи се условия на средата.

С подкрепата на групата учениците имат възможност да вербализират своите положителни преживявания чрез рисуване, дискусионен и куклен театър. Така те могат да актуализират и споделят миналия си опит, да направят съответните асоциации, като се почувстват важни и значими.

Емоционалната подструктура е от важно значение за повишаване на мотивацията за полагане на усилия и за справяне при днешните деца, което е от значение за формирането на волевата подструктура на психическата готовност. Тя е действената страна на психическа готовност.

Волевата подструктура се формира чрез външното усилие при изпълнение на сравнително простите на вид упражнения в специализираната двигателна подготовка, което е подкрепено от проектираните в текста на песните волеви качества: смелост, решителност, целенасоченост, настойчивост и упоритост. Тези положителни преживявания носят вътрешно спокойствие и сигурност на учениците.

Активността на волевата дейност се определя от познавателните и емоционални компоненти на психическата готовност. Затова са предвидени допълнителните дейности в специализираната психофизическа подготовка- организирана игра в парка, туристически излети (експедиции), спортни празници и летни училища на планина. Чрез тях заедно с активиране на потребността на учениците от движение се увеличават възможностите за допълнителни дразнители на средата, като се осигуряват условия за преодоляване на непрекъснатите атмосферни, зрителни и звукови промени в ситуациите сред природата. Сред богатство на зрителни и слухови усещания учениците могат да натрупат личен опит, като обогатяват знанията и представите си при продължително въздействие на факторите на средата. С много положителни емоции учениците имат възможност съзнателно да тренират психическата и физическата си готовност, като проверят волевите си качества и реализират уменията си за справяне в алпийското катерене и плаването с кану по река Арда по време на експедициите в Източни Родопи, и в планинското колоездене в рилските летните училища.

Физическата готовност се явява главен фактор за практическото реализиране на готовността в дейности с преобладаваща двигателна активност. Затова постоянната двигателна активност се осигурява от три цикъла физически упражнения в специализираната двигателна подготовка. Видимо прости, но методически подредени, упражнения позволяват непрекъснатото превключване и повишаване на концентрация на вниманието, системно усъвършенстване на уменията за пространствено ориентиране на тялото, правилно телодържане, осигуряване пластичност на всички групи мускули, подобряване на координацията на движенията. Така се формират на двигателни навици и умения. Може да се очаква развиване на физическите (двигателни) качества - издръжливост, сила, бързина, гъвкавост и ловкост, които да се проявяват комплексно при всяка една целенасочена практическа дейност.

Важна част в допълнителните дейности на специализираната психофизическа подготовка на учениците е участието на различни специалисти- природо-защитници, алпинисти, археолози, минеролози и др., които осигуряват учене чрез положително преживяване сред природата с изграждането и обогатяването на представата за значимия възрастен. Това позволява на учениците да се почувстват по- уверени и мотивирани при спазването на изискванията поставени от възрастните.

Проведените наблюдения, беседи и анкети с родители, ученици и учители потвърждават мотивирането на учениците за полагане на усилия и за постижения, като се наблюдава актуализирането на тяхната самооценка и повишаването на самочувствието им. Налице е желание за активно занимаване със спорт и туризъм. Наблюдава се повишена активност в часовете по физическо възпитание и спорт.

От разкритите закономерности при прилагането на специализирана психофизическа подготовка за ученици в начален етап се извеждат следните изводи:

 1. С прилагането на специализираната психофизическа подготовка се подпомага формирането на всички компоненти на психофизическата готовност на учениците от начален етап, което е условие за повишаването й;
 2. Наблюдава се възможност за бързо адаптиране, приспособяване на учениците към промените в условията на средата, тъй като са формирани представите на въображението, налице са положителни мотиви, двигател за психическата активност, което е условие за регулиране на дейността на учениците при трудни, сложни ситуации и за адекватното им поведение.
 3. Осигурява се устойчивост при въздействието на факторите на природната и социална (свързани с взаимоотношенията между хората, спазването на законите, нравствените норми, указанията и т.н.) среда, което е свързано с регулация на дейността на учениците;
 4. Специализираната психофизическа подготовка е надеждна и следва подробно да се изследва, като се приложи в извънкласните форми на обучение в училищата.

Литература

 1. Н.Ауденховън, Р.Вазир, Нововъзникващи потребности на децата, С, 2007;
 2. ДВ., Национална стратегия за детето 2008 - 2018 г., бр.14/ 12.02.2008;
 3. www.panevritmiyabg.org (Янкова, А. 2007);
 4. Кубратова, Г, Свободното време на учениците- проблеми и възможни решения, В, 2005;
 5. Бояджиева, Н, Янкова А., Програмата „Здраве чрез движение сред природата” с обучение по паневритмия - педагогически модел за здравно, екологично и интегрирано образование с практически и интердисциплинарен подход, С, 2006;
 6. Давидова,Т, Психофизическа подготовка на деца за действие в сложни ситуации, В.Т., 2005;
 7. Кайков,Д, Научни основи на психофизическата подготовка, С, 1997;

Panevritmiyabg.org © 2021