Български език English Language Deutsche Sprache Русский Язык

      Институт за изследване и прилагане на ПаневритмиятаПаневритмията - алтернативен метод за стимулиране на ценностната ориентация

НА 5-7 ГОДИШНОТО ДЕТЕ

/ВЪРХУ ПРИМЕРА НА НЕГОВОТО СОЦИАЛНО ЗДРАВЕ/

Людмила Дошева Гатева

ОДЗ № 7 "СНЕЖАНКА"- Плевен и сътрудник на ИИПП

Образованието ни изживява период на разнолики промени и изграждане на нови ценности. Образованието на прехода е противоречив процес. От едно страна намалява влиянието на традиционните институции за социализация /семейство, училище/ и се увеличава влиянието на средствата за масова комуникация, на индустрията на развлеченията, на бизнеса - т.е. на неконтролируемите и не педагогически институции за социализация.

Друга страна на съвременното образование е демократизацията на образователната система, бавното утвърждаване на новата идея за образование, а тя е, че личността на младия човек и възможностите за развитие на личността са в центъра на образователните усилия.[9] Изграждането на личен проект за развитие и осъществяване, както и на съответните социални умения и нагласи, необходими за това развитие, е цел на системата и съответно образователния процес е насочен към бъдещето, към познаване и предвиждане света на около, както и към подготовка за живот в промените, към развитие на необходимите колективни умения за сътрудничество и диалог.

Знанието винаги е било основа на образованието, но за първи път се превръща в основен ресурс на обществото. Нещо повече, придобиваното съвременно знание в образованието представлява не само набор от правила за социализация и оцеляване, а е преживяно, споделяно, практически насочено , изразено в умения и нагласи , в колективно , общо отношение и към света и към обществото и към децата.[9]

Съвременното демократично образование се основава на изграждането на ценностна система за развитие на основата на стремеж към доброто, на сътрудничеството, на справедливостта, разбирана като равни шансове.

Другата страна на процеса на учене т.е. на социализиране и личностно развитие, в ценностен план е неговото обвързване с обществените демократични условия- мир, съвместно съществуване, сътрудничество.

Образованието е, което ще създаде или утвърди общите ценности, не само защото е социализация на младите хора, но защото е единствения систематичен процес на социализация.

Другата голяма промяна в съвременното образование се въплъщава от идеята за ученето през целия живот. Ученето през целия живот дава равни шансове на всички, които възприемат тази идея като ключова - и изгражда по-хомогенно общество на знанието, на сътрудничеството.

Навият образователен приоритет - утвърждаването на личността, на правото й на личен избор в процеса на саморазвитие и социална реализация налага този нов подход в образованието, основан на концепцията учене през целия живот.[9]

Всичко казано до тук определя различния поглед към ролята и мястото на  предучилищното възпитание - като подготвителна институция в образованието.

Детската градина, като социално ориентирана среда, планомерно, научно, осмислено и целенасочено осъществява процеса на интелектуално израстване и нравствено формиране на детската личност. Нейните модели на организация и форми на дейност отчитат особеностите на настоящата социокултурна ситуация - в обществото като цяло, и на субкултурата, в чието пространство детската градина - като център на образователна, културна и социална дейност следва да се разглежда като НАЧАЛО на ученето през целия живот.

Очакванията към модерното обществено предучилищно възпитание са:

 • възпитание и обучение на децата - активни в живота, в действителността, практиката, новаторството, креативността;
 • педагогическо взаимодействие, ориентирано към личността на детето, насочено към разбиране ,приемане и утвърждаване на националните и европейски ценности;
 • гарантиране на равен шанс и подготовка за училище .

МИСИЯТА на ДГ е да подпомогне подрастващите в тяхното свободно развитие, да формира желание за непрекъснато образование и самообразование, да изгради у тях позиция по основни човешки проблеми; формиране на умения и нагласи за адаптиране към новата среда и ученето.

ЦЕЛТА  на ДГ е:

 • да съхранява и насърчава детската индивидуалност към самоизява;
 • да защитава детето и детството като ЦЕННОСТ.

Психично-здравното и социално благополучие на децата зависи от осигуряване на благоприятни условия за емоционалното им развитие.[1].Тези условия предполагат родителите,предучилищните и училищни институции да осигурят отношения на доверие, което постепенно да позволи изявата на естествените таланти и формирането на  личността и светогледа на детето през призмата на умения за разбирателство, общуване и капацитет на социално участие.

Значим обществен проблем за страните от ЕС и България, подценяван доскоро, е психичното и социално здраве на децата - като ценност. Статистиката сочи, че в България всяко пето дете има емоционално разстройство. Расте процента на употребата на наркотици и грубо поведение. От тук следва и ролята на детската градина и училището като най-значима социална територия, предоставяща грижа за децата и юношите [1]. Мнението на експертите и учителите потвърждава необходимостта от разработването и въвеждането на образователни политики и алтернативни технологии и методи за повишаване здравното благополучие на децата и учениците. [2]

В съответствие на потребностите на педагогическата теория и практика от алтернативни възможности в началото на ХХ век Петър Дънов е създал стройна педагогическа система, която изразява по нов начин традиционните педагогически принципи. Уникален неин синтез, който е и метод за приложението й в практиката, е ПАНЕВРИТМИЯТА[7].

От четири години ОДЗ № 7 "Снежанка“-Плевен работи с част от децата, в допълнителни форми, по Програма "ЗДРАВЕ, ЧРЕЗ ДВИЖЕНИЕ СРЕД ПРИРОДАТА“ с обучение по Паневритмия. Програмата е педагогически модел за здравно, екологично и интегрирано образование с практически и интердисциплинарен подход. Разработена и въведена от Институт за изследване и приложение на Паневритмията под научното ръководство на специалисти от НСА “В.Левски“ 2003 година и доразвита за предучилищна възраст /2005 година/, одобрена и подкрепена от МЗ и МОН.

Обучението по Програма "Здраве, чрез движение сред природата" е един цялостен подход към възпитание на децата в посока на създаване на нагласи за здравословен начин на живот, свързан с физическата активност, общуване с природата, знания за чист въздух , неагресивно поведение в групата, уважение и любов към връстниците и близките хора."[3].

Обучението по Програма "Здраве, чрез движение сред природата" допринася за формиране на чувство за принадлежност към група и детската градина. Поставят се основите на екологичното отношение и съзнание, самоконтрола и самодисциплината, формирането на нагласи, свързани с толерантност и съпричастност при общуването с другите.

Паневритмията, като понятие е “Висш/ всеобщ /космичен ритъм". Тя е стройна, методично изградена съвкупност от упражнения, целящи развитието на физическото тяло, пробуждане и разширение на съзнанието, разцъфтяване на добродетелите, вложени в човешката душа, нравственото укрепване и израстване на личността." [7].

Паневритмията е уникален синтез между поетична реч, музика и пластични движения.

Паневритмията, като колективен динамичен метод за вливане в потока на живота е насочен към здравословен начин на живот , резултат от отговорно отношение към нас самите като личности, към околните и природата .Това е процес, който протича на всички нива в човека - физическо, емоционално, умствено, нравствено, целящ координирането и хармонизирането им.[8]

Паневритмията обогатява педагогическа теория и практика като алтернативен метод за възпитание и образование:

 • движенията на Паневритмията, които са леки и естествени, са:
  • подходящи за всяка възраст;
  • помагат за развитието на физическите качества - гъвкавост, издръжливост, сила, сръчност, плавност на походката, правилно телодържане;
  • подреждането на упражненията насочва паметта към по-голяма гъвкавост;
  • за правилното изпълнение на упражненията се изисква постоянен контрол на вниманието;
  • играта в кръг изисква поддържането на будност на съзнанието и адекватност на поведението [5].
 • Паневритмията изисква самодисциплина и самоконтрол на всеки участник, който участва по собствена воля, но носи отговорност за общото изпълнение;
 • Всяка жива точка от пеневритмичния кръг се учи да се съобразява с другите, учи се на взаимоотношения;
 • Паневритмията е колективна дейност, в която всеки е равнопостовен, важен и необходим;
 • Хармоничното съчетание на музика и движения носи естетическа наслада, вдъхновение, възпитава усет към красивото и възвишеното;
 • Поетичния текст от Паневритмията, изпълнен с красиви природни картини, възпитава любов към природата ,която е неизчерпаем обект на наблюдение, наслада и поука.
 • Паневритмията поставя основата на вяра в доброто и себе си, щедрост, милосърдие, постоянство, трудолюбие, уважение, благодарност - на цяла ценностна система, на светоглед.

Анализът дава представа за възпитателния потенциал на Паневритмията, разгръщанетона който я превръща в АЛТЕРНАТИВЕН МЕТОД за стимулиране на ценностната ориентация на 5-7 годишното дете.

Паневритмията е една възможност за обогатяване на педагогическата теория и практика на развиващото обучение.

Това е научен познавателен метод на обучение, чието прилагане на практика предполага организация на образователно - възпитателния процес, при който детето се намира в позицията на изследовател, откриващ с помощта на учителя нови познания за света. Особеност на този метод е прилагането на разнообразни прийоми: гъвкавост, оригиналност, ситуативно решаване на проблеми.[6]

Паневритмията въздейства върху всяка сфера на човешката личност- физическа, емоционална, интелектуална и нравствена, стимулирайки ценностната ориентация на 5-7 годишното дете към ценности, които придобиват личностен смисъл. Тези ценности се изразяват в отношението му към заобикалящите го хора, среда и в интереса към определени дейности.

При 5-7 годишното дете процесът на формиране на ценности е най- динамичен. Осъзнава се принадлежността към детския колектив, развива се умение за разбиране и оценяване отношенията в колектива, към природата.

За да бъде ефективен възпитателно-образователния процес на ориентация към определени ценности е необходима да се обогатяват детските познания за заобикалящата го среда, предмети и явления с цел да се разкрият значението и смисъла им.Учителите и родителите трябва да изберат най-подходящите методи, средства и форми за възпитаване на потребностите, интересите и волята на детето.

Паневритмията е един алтернативен метод за изява на потенциалните възможности на детето от предучилищна възраст и начин за ускоряване процеса на социализация, което се извършва на основата на добро когнитивно и емоционално развитие.

Оперативна цел на Националната стратегия за детето 2008-2018 година е "подобряване здравето на децата “.

"Основен приоритет на Националната стратегия за детето е опазването, укрепването и възстановяване здравето на детето “ [1]

Една от мерките, предприети за изпълнението на стратегическите цели е насочен

към въвеждане на здравно образование, насочено към придобиване на знания, изграждане на умения и нагласи за здравословен начина на живот.[1]

Паневритмията, като научно обоснован метод, е алтернативна възможност за оздравяване на детския организъм, за създаване на положителни емоции, за удовлетворяване на потребностите за общуване, за ценностната ориентация на 5-7 годишното дете и хармонично развитие на детската личност.

 

 

Литература :

1.Национална стратегия за детето 2008-2018г.,2008,

2.Доклад от конференция на СУ"Св.Климент Охридски “.Образование и психично

 здраве,С.2007

3.Кубратова ,Г.,Програмата “Здраве ,чрез движение сред природата"-педагогически модел за здравно, екологично и интегрирано образование с практически и интердисциплинарен поход, С.2006

4.Боев,Б. ,Учителят за образованието .Б.1994

5.Доклади Първа научна конференция "Паневритмията като система за хармонично

развитие на човека и обществото", С.2001

6. Доклади Трета научна конференция "Паневритмията като система за хармонично

развитие на човека и обществото", С.2007

7. Доклад Първа научна конференция "Паневритмията като система за хармонично

развитие на човека и обществото", С.2001

8.Бойчева,В. (Първа научна конференция "Паневритмията като система за хармонично

развитие на човека и обществото", С.2001

9.Вълчев,Р.Правата на човека и култура  на мира, Б.2004

Адрес за  кореспонденция :

Людмила Дошева Гатева

Директор на ОДЗ № 7 "Снежанка "

ул."Цар Самуил" 55А

Плевен

e-mail : snejanka_pl@abv.bg


Panevritmiyabg.org © 2021