Български език English Language Deutsche Sprache Русский Язык

      Институт за изследване и прилагане на ПаневритмиятаУчастие на семейството – добре работещи модели в детската градина

Людмила Д. Гатева- директор на ОДЗ №7 "Снежанка" гр.Плевен
и сътрудник на Института за изследване и прилагане на Паневритмията(ИИПП)

Новият образователен модел предполага поставяне на специално място общественото участие в системата не само на предучилищното, но и на цялото средно образование. Родителите, като социална група и като изключително важен фактор в образователната система нямат особена подкрепа и не са обект на  нито една институция.

През изминалите няколко години екипът на ОДЗ № 7 "Снежанка" Плевен стигна до няколко съществени извода:

Много бавна, но все пак видна е промяната на отношението на родителите към образователната институция детска градина – от личния интерес /само нашето дете/, към интереса на групата, към цялото детско заведение.

Все по-често родителите се включват в мероприятия насочени не само към празници и развлечения, но и към създаване на продукт с обществена или обща значимост.

Този резултат се дължи  на 17 годишната работа на ОДЗ № 7 "Снежанка" по посока – участие на семейството като Образователен модел по Програма "Стъпка по стъпка".

Семейството има първостепенна роля при възпитанието и развитието на детето.

Включването членовете на семейството е от съществено значение за активизиране и разширяване процеса на учене в занималнята и надграждане върху интересите и ученето у дома. Педагозите и родителите трябва да работят заедно, да развиват сътрудничеството по между си като общуването, уважението и приемането на различията са основата на добрите взаимоотношения.

В ОДЗ № 7 "Снежанка" Плевен са предоставени разнообразни възможности  педагози и родители да работят ЗАЕДНО, при които те могат да общуват, да споделят впечатления, да съгласуват уникалните потребности на всяко семейство.

РОДИТЕЛИТЕ ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ:

Да оказват емоционална подкрепа на своите деца, като присъстват в занималнята и участват в дейностите;

Да избират според своите възможности и умения как да бъдат полезни на децата и работата в детското заведение;

Да повишават своята компетентност;

Да получават повече информация относно възпитанието и обучението в предучилищна възраст;

Да формират ефективна родителска общност и активно да участват във функционирането на Настоятелство.

Успешните практики в ОДЗ № 7 "Снежанка" Плевен се дължат на близкото общуване и сътрудничество между педагогическия екип и семейството, партньорството и подкрепата на НПО /Фондация "Програма Стъпка по стъпка"; "Институт за изследване и прилагане на Паневритмията".

На първо място е необходимо педагогическият екип да проучи интересите на семейството и да предложи начини за  включване в различните форми и дейности.

Още в началото семействата трябва да усетят посланието, че наистина екипа на детското заведение иска тяхното участие по всички възможни начини. Включването на семействата изисква време, планиране и познаване на техните интереси и проблеми.

Целият екип на ДЗ усилено работи по посока на проучването интересите на семействата, използвайки различни методи и подходи и ги информира за различните начини, по които могат да бъдат полезни на детското заведение.

Общуването със СЕМЕЙСТВАТА е съществена част от успешното включване на родителите в дейностите на детското заведение. Семейството трябва да бъде насърчавано да посещава детското заведение по всяко време, за да наблюдава как децата работят и играят.

Участието на родителите в заниманията на децата е свързано със създаването атмосфера на доверие, чиято основа е искреното общуване и изисква взаимно уважение , което се изгражда с времето. Активното включване на семейството в заниманията е от полза  за педагогическите екипи, родителите и децата. Когато членовете на семейството посещават занималнята, участват или ръководят определени дейности те:

Развиват чувство за принадлежност;

Научават се да разглеждат своето дете в съответствие с останалите деца;

Научават повече за детското развитите;

Опознават и уважават  педагогическия екип;

Усвояват дейности, които са приятни и за извършване у дома;

Създават приятелски отношения с другите родители;

Овладяват начини за подпомагане процеса на учене у дома.

Училището за родители е стратегия на детското заведение за участие на семейството за повишаване компетентността на родителите при отглеждане и възпитание на техните деца. Избора на темите се прави от родителите, разнообразните форми /тренинги, кръгли маси, дискусии и лекции/ се организират и провеждат от учителите или от поканени специалисти.

Трудовите дни са начина, по който родителите, особено мъжете, могат да покажат своите умения за ремонт и строителство и така да помогнат при почистването, ремонтирането и обновяването на материалната база. По време на един такъв съботен трудов ден "За по-красив и зелен двор" , проведен през месец април 2010г, участието на семействата се превърна в един прекрасен ден за усилена трудова дейност /изкъртване на плочки, разкопаване, засаждане на трева и цветя, оформяне, обезопасяване със стари автомобилни гуми и пълнене с пясък на стари и нови пясъчници, рязане на стари уреди, заваряване, боядисване…./ за общуване, за запознанства, за забавления, за приготвяне на храна и накрая – за приятно и сладко хапване от вкусната саморъчно приготвена храна!

Една от успешните стратегии  за работа със семейството е излизане сред природата - деца, родители, учители - ЗАЕДНО. Общуването с природата е един от пътищата за обогатяване на жизнения опит на човека. Осмислянето на красотата и хармонията в природата стимулират привързаността и отговорността на детето към нея.

Екипът на ОДЗ № 7 "Снежанка" съвместно с родителите усилено работи по посока природосъобразен и здревосоловен начин на живот.

От пет години в ДЗ с част от децата, в допълнителни форми ,се работи по Програма "ЗДРАВЕ, ЧРЕЗ ДВИЖЕНИЕ СРЕД ПРИРОДАТА" с обучение по Паневритмия, която е педагогически модел за здравно, екологично и интегрирано образование с практически и интердисциплинарен подход. Тя удовлетворява потребностите на децата от повече възможности за самостоятелност и творческо мислене, за задоволяване на двигателния глад и преодоляване на нарастващата агресия, за активно участие на всяко дете в обучението и в усвояването на практически умения за природосъобразен начин на живот. Осигурени са възможности за включване на родтителите по посока изграждане на ценностна система, ориентирана към здравословен начин на живот.

Безспорен е фактът,че в сътрудничеството с ИИПП, с уникалните си възможности , които тази програма има реализирането на съвместните дейности със семействата е УСПЕШНА.

Ефектът от работата по програма "Здраве, чрез движение сред природата", в която участват и родители, е изключително стимулиращ, зареждащ и мотивиращ за семействата.

Туризмът , еднодневен - до близки местности, или за няколко часа, с участието на семействата е истинско вълнуващо преживяване за деца и родители. Това е ефективен начин за включване на семействата – от планирането и обсъждането на мястото за излет и безопасното предвижване до материалите, пособията, игрите и съвместните занимания .

Всички тези родители, с чийто деца се работи по Програма "Здраве, чрез движение сред природата", виждайки положителната промяна в тях /по – организирани, по- самостоятелни, по- спокойни, физически по- укрепнали, по- общителни/ са готови да сътрудничат и да бъдат участници във ВСИЧКИ мероприятия, организирани от детското заведение. И не само това! Те инициират и приобщават и останалите родители да се включват и в организацията и в провеждането на различните форми на съвместна работа. От реализираните  три туристически похода през изтеклата учебна година:

До Крушунските водопади /авто-поход с деца, родители и учители/;

До местността "Капчука" /авто- поход с деца , родители и учители/;

До местността "Кайлъка" туристически поход деца, родители и учители.

Като два са по инициатива на родителите. Това е сериозен показател за мотивацията на родителската общност да сътрудничи и да бъде съпричастна към общата цел - децата да растат здрави и да бъдат успяващи личности.

Участието на семейството в организираните дейности по Програма "Здраве, чрез движение сред природата" е един цялостен подход към възпитание на децата и насочване вниманието на родителите в посока на създаване на нагласи за здравословен начин на живот, свързан с физическата активност, общуване с природата, знания за чист въздух, неагресивно поведение в групата, уважение и любов към връстниците и близките хора.

ЗЕЛЕНАТА детска градина е форма за извеждане на деца и родители за една седмица в с.Рибарица, практикувана няколко години много успешно. Предварително планираните мероприятия и дейности се съчетават с живия контакт с природата, с емоционално преживяване  на нови екстремални изпитания за деца и родители.

СИНЯТА детска градина, с участие на  родители, организирана от ИИПП, съвместно с няколко детски заведения от гр. Плевен в курортен комплекс "Златни пясъци" през м. август 2010 година е една уникална форма за приобщаване на семействата и неформална подкрепа. Тук се  формира чувство за принадлежност към група и детската градина Поставят се основите на екологичното отношение и съзнание, самоконтрола и самодисциплината, формирането на нагласи, свързани с толерантност и съпричастност при общуването с другите.

С децата и родителите, по програма "Здраве, чрез движение сред природата" са проведени две експедиции "В защитените територии на източни Родопи- история, птици, минерали, скално катерене", а тази година - в Рила.

Благотворителните спектакли и базари, организирани съвместно с Училищно настоятелство и цялата родителска Общност са изключително успешна форма за включване и участие на семейството, която носи удовлетворение на всички участници в събитието. Планирането, подготовката на спектакъла, на благотворителния базар /храна и предмети, с чието закупуване, се набират средства за подобряване на материалната и дидактична база/ творческите и сценичните изяви на деца и родители – това е триумф на успешно сътрудничество и стъпки към човешките добродетели.

Настоятелството, като сдружение на активните родители с цел обединяване на родителската общност за подпомагане дейността и специфичните цели на детското заведение има своите постижения. Успешно се решават конкретни въпроси по поддържането и благоустрояването на детското заведение; осигуряването на добри битови условия на възпитаниците; подпомагане и подобряване на специфичния възпитателно-образователния процес. За пълноценната работа на това сдружение бе организирано обучение на членовете на настоятелството от специалисти по посока изграждане на вътрешни политики за закрила на децата.

Семейството е най-важният фактор за растежа и развитието на детето.

Екипът на ОДЗ № 7 "Снежанка", анализирайки последователната и целенасочена работа за създаване на една ефективно функционираща ЗАГРИЖЕНА ОБЩНОСТ е убеден в необходимостта от активното участие на семейството като активен партньор във възпитанието и обучението на децата от детската градина. Уважението, признанието и прилагането на специалните умения на всички партньори, педагози и родители, в съвместната работа с децата, прави един екип успяващ и чрез съвместна работа на своите членове може да осигури благополучието на всички участници в възпитателно-образователната работа – деца – родители - педагози.

Людмила Дошева Гатева
ОДЗ № 7 "Снежанка"
5800 Плевен
e-mail:odz7_pl@abv.bg


Panevritmiyabg.org © 2021