Български език English Language Deutsche Sprache Русский Язык

      Институт за изследване и прилагане на ПаневритмиятаМОБИЛЕН ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА

Мобилният център предоставя в различни градове комплекс от услуги за деца, родители и учители, които имат за цел:
1. да се окаже емоционална, морална и практическа подкрепа на детето за съхраняване и укрепване на семейната и училищна среда;
2. да се подпомага разрешаването на конфликти в семейството и в училището, които рисково засягат детето;
3. да се осъществи връзка с други специалисти, които могат да окажат подкрепа на семейството;
4. проучване и изучаване, съвместно със учени от СУ „Св.Кл.Охридски”, на детската тревожност, асоциално поведение и рисковете за учителите в училище с цел тяхното редуциране в училищната среда.
Изпълнението на услугата е съобразено с Наредба за критерии и стандарти за социални услуги за деца на Министерски съвет.
Услугата се извършва от екип: клиничен психолог, социален работник, консултативен психолог, юрист, педагог.
Финансирането на социалната услуга е по начини, предвидени в Правилника за прилагане на ЗЗД и Правилника за прилагане на ЗСП. При пряко договаряне на цени между доставчика и клиента се ползват ориентировъчни пазарни цени на педагогически услуги към момента на работа. Финансиране по програми и проекти.


Социални услуги в „Мобилен център за работа с деца”

Предоставяне на комплекс от услуги за деца, родители и учители насочени към:
- превенция на насилието в семейството и училището, консултиране и подкрепа на деца жертви на рискови семейни конфликти;
-осигуряване на индивидуална подкрепа в съответствие с конкретните потребности на деца и подрастващи, засегнати от семейно насилие и рисково родителско поведение, както и училищни конфликти с пренебрежение, злоупотреба и други форми на асоциално поведение;
- превенция на девиатно поведение при деца и отпадане от училище;
- изучаване и подпомагане потребностите на децата с проблеми в развитието, асоциално поведение и риск от отпадане от училище в условията на създаване на мултидисциплинарни екипи от специалисти – педагози и психолози на детско-юношеската възраст, съвместно със социалните служители на съответните отдели за закрила на детето към дирекция „Социално подпомагане”, регионалните инспекторати на МОН;
- подпомагане адаптацията и социализацията на деца със специални образователни потребности в масовото училище;
- изучаване и подпомагане потребностите на децата с изявени дарби и тяхната адаптация и социализиране в детските градини и училищата;
- създаване на мрежа от професионални взаимовръзки с други неправителствени организации, с цел задоволяване на конкретните индивидуални потребности при деца и подрастващи с асоциално поведение, семейно и училищно насилие и деца в риск;
- подпомагане чрез консултиране и изработване на индивидуални програми за подкрепа на деца с противообществени прояви;
- индивидуално, конкретно подпомагане от екип специалисти на деца и подрастващи, засегнати от риска на семейно насилие и отчуждаващо родителско поведение;
- създаване на условия за оказване на помощ на деца и родителите в процеса на отглеждане на децата им при съвместна дейност с компетентните комисии на дирекции „Социално подпомагане”.


Социални дейности на „Мобилен център за работа с деца”

1. Консултиране на деца, родители и учители: Социално; Правно; Психосоциално; Психологическо.
2. Обучение по родителски умения.
3. Педагогическа рехабилитация на деца и подрастващи, склонни към девиантно поведение.
4. Услуги по превенция на насилието, свързани с осигуряване на възможности децата да израстват в собствените си семейства:
- Ще се предлага психологична помощ и консултации и при нужда ще се насочват към специалисти за терапия и преодоляване на последиците от преживяното. Ще се провежда групова работа.
- Родителите и учителите ще бъдат консултирани как да помагат на децата, преживели насилие.
- Ще се организират групи за споделяне на собствен опит и ще получават емоционална, професионална и практическа подкрепа.
- Ще се създават взаимовръзки и екипи за съвместна работа с отдели за „Закрила на детето” и регионалните инспекторати на МОН, полиция и комисиите за борба с противо-обществените прояви при малолетни и непълнолетни.
- Ще се работи съвместно с неправителствени организации, свързани с домашното насилие и насилието в училище.

Така можем успешно да затворим кръга „деца – родители - учители” и да се увеличат шансовете за намаляване рисковете за децата в родителската и училищна среда.


Къде

Мобилният център ще работи с детски градини и училища, в които са сътрудничели на Института най-малко две години:

• детски градини:
гр.Плевен-
ОДЗ№7-„Снежанка”- ул.”Цар Самуил”55А;
ЦДГ№17-„Яница”- ЖК”Дружба”;
ЦДГ№2-„Юнско въстание”-ул.”С.Румянцев”41;
ЦДГ№6-„Чучулига”-ул.”Л.Каравелов”18;

• училища:
гр.Димитровград
ОУ”П.Славейков”- ул. „Димитър Димов”№2
гр.Плевен - НУ „Отец Паисий”- ул." Патриарх Евтимий" №3,
гр. Велико Търново - ОУ”Д.Благоев”- ул.”Хр.Смирленски”1а,
гр. Русе- СОУ” Възраждане”-ул.”Студенска” №2,

Нагоре


Panevritmiyabg.org © 2021