Български език English Language Deutsche Sprache Русский Язык

      Институт за изследване и прилагане на Паневритмията


Новини

Март 2012г.  ЗАЩИТЕНА Е ПЪРВАТА ДИСЕРТАЦИЯ СВЪРЗАНА С ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ПАНЕВРИТМИЯТА

На 16 март 2012год. във Великотърновския университет”Св.Кирил и Методий” се състоя публичната защита на Антоанета Янкова. Темата на дисертацията за придобиване на научна степен „доктор”е: „Специализирана психофизическа подготовка за ученици от начална училищна възраст”.

Членовете на комисията са: проф.Д.Кайков- Национална спортна академия, проф.В.Маргаритова- Пловдивски университет, доц. Р.Алексиев- Шуменски университет, доц.Т.Давидова- Великотърновски университет и доц.Г.Дякова- Тракийски университет. Първите четири члена на комисията са специалисти в областта на психо-физическата готовност с огромна изследователска дейност свързана с предучилищна и начална училищна възраст, студенти и военни.

Комисията сподели огромното си задоволство от представения Модел за специализирана психофизическа подготовка, в които се използват възможностите на системата Паневритмия. Според членовете на комисията големият обем на изследователската работа и мащабността на разгърната концепция за повишаване готовността при днешните ученици отговаря на изискванията за присъждане на научна степен „доктор на педагогическите науки” или на „голям доктор”.


Panevritmiyabg.org © 2021