Български език English Language Deutsche Sprache Русский Язык

      Институт за изследване и прилагане на Паневритмията


Новини

СПЕЧЕЛИХМЕ ДЕЛОТО! СПЕЧЕЛИ ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО!

Спечелихме безпрецидентно дело в ТЪРГОВСКОТО отделение на СГС по обвинение внесено в прокуратурата от директора на Дирекция „Вероизповедания” - Емил Велинов, в което се твърди, че:

  • Фондация “Институт за изследване и прилагане на Паневритмията“(ИИПП) извършва дейност представляваща ПУБЛИЧНО ПРАКТИКУВАНЕ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ общество „Бяло Братство“;
  • Дейността на фондацията и нейните програми за обучение /програмата „Здраве чрез движение сред природата"/ не са съгласувани с ръководството на вероизповеданието.

Според Дирекция „Вероизповедания” Програма включва прилагане на паневритмия, която е неразделна част от учението и религиозната дейност на общество „Бяло Братство".

Прилагането на Паневритмията се определя като незаконосъобразна дейност съгласно чл. 13, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 3, б. „Б“, ЗЮЛНЦ и с чл. 27 от Закона за вероизповеданията /ЗВ/.

В решението си съдия Десислава Добрева заявява:

„При запознаване с „Паневритмия – разумна обмяна със силите на живата природа“ /изд. С., 1938 г./ и „Ръководството по Паневритмия”, написано от ПетърДънов /С., 2004 г., „Б.Б.”/ съдът никъде не среща твърдения, че Паневритмията може да се изпълнява само от посветени или, че тя представлява някакво особено тайнство, или е представена в мистично – окултна светлина, или е път за изразяване на почит към Бога.

Напротив, Паневритмията е израз на самия живот „…Тя е велика всемирна хармония на движението. Целият живот е Паневритмия….Понеже движенията на Паневритмията са в хармония с космичния ритъм, те активират всички сили  в човешката душа. …..Те не са само упражнения на мускулите и белите дробове, а способстват за образуване на връзка между живата природа и човека. ….По – рано човекът е бил в по – голямо общение с природата. Той е бил в общение не само с формите, но и с духовните й сили. Днес човечеството е отчуждено до известна степен от природата, отслабено е вътрешното му общение с нея. …Ето защо при паневритмичните упражнения чувстваш, че ти, живият център, простираш нишки, хиляди антени в океана от сили, в който си потопен, и получаваш нещо животворно чисто. …..В училище и в обществото на възрастните, трябва да се въведат тези упражнения, за да се подготви едно съвсем ново поколение, здраво и издържливо физически, с възвишени чувства, с духовен подем, със силна воля, с инициатива, души решителни, смели и активни, с калена нервна система. Нека Паневритмията проникне във всички градове и села, …..в обществото. ……Паневритмията трябва да се въведе в училищата…..Днес има нужда да се влеят жизнени струи в културата. Това може да стори Паневритмията…“.

Нищо окултно, нищо тайнствено няма във философията на Паневритмията. Тя е създадена за всички и с цел да се подобри физическият, емоционален и духовен статус на всеки един човек. Една екологично – етично - естетично построена философия Паневритмията не е практика за единение с Бога, с Христос, а практика, насочена към себепознаване на хората като част от природата.

Паневритмията е покана за приемане на заобикалящия ни свят като нещо, което принадлежи на човечеството, и, за което то трябва да е отговорно.

Паневритмията е система от норми за възпитание в нравствени добродетели – любов, вяра, смелост, инициативност, отношение към красотата на природата.

……При липса на установени по делото факти, че за децата, участвали в програмата „Здраве чрез движение сред природата“, са настъпили вредни последици, то неоснователно се явява твърдението на ищеца, че ответникът развива дейност в противоречие с Конституцията, закона и добрите нрави, съответно предявеният иск се явява неоснователен и подлежи на отхвърляне.

Мотивиран от изложеното, съдът  Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ предявения от СГП срещу фондация „ИИПП“, рег. по ф. д. № 1083/2005 г. на СГС, иск с правно основание чл. 13, ал. 2, вр. с ал. 1, т. 3, т. „Б“ ЗЮЛНЦ за прекратяване на ответната фондация.

 

Целият текст на Решението можете да прочетете ТУК


Panevritmiyabg.org © 2021