Български език English Language Deutsche Sprache Русский Язык

      Институт за изследване и прилагане на ПаневритмиятаДвиженията - Музиката - Текста

Думата “Паневритмия” се състои от три корена пан – ев - и - ритъм и означава “всеобщ космичен ритъм” . Това е система от упражнения за поддържане на доброто физическо и психическо здраве на човека в хармония с природната среда. Подходяща е както за възрастни, така и за деца. Специфично за тази система е, че всяко едно от упражненията в нея има свои движения, музика и текст (песен). Изпълнението им изисква висока концентрация на вниманието, тъй като играещият е ангажиран едновременно емоционално, умствено и волево. Волевият елемент е свързан с координиране на движенията и пространствената ориентация на тялото, мисловният – със следене на текста, а емоционалният – с доброто настроение, което музиката създава. Друга особеност на Паневритмията е, че се изпълнява през топлото полугодие на открито, в парка, и по този начин спомага за възстановяване на естествената връзка между човека и природата. Освен това като групова практика тя съдейства за създаването на социални контакти и подпомага общуването в групата.
Паневритмията има триединна структура изградена върху слово, музика и движения.

Анализ на движенията
Паневритмията има три части. Първата е основна е се състои от 28 упражнения. Изпълнителите се нареждат в кръг, по двама, а музикантите или музиката са поставени в центъра. Кръгът е оптималната форма за продължително ходене в ограничено пространство, а освен това създава равнопоставеност между участниците и позволява на всички заедно и видимо да се изявят като на сцена. Движението е в посока обратна на часовниковата стрелка. Във и между двойките се спазва разстояние, достатъчно, за да осигурява нужното пространство на всеки да направи своите движения.
Първите 10 упражнения са в отделен цикъл и се изпълняват без прекъсване. Упражненията са гимнастически, като се акцентира върху движението на ръцете. Стъпките са малки, докато движенията на ръцете се извършват с голяма амплитуда и то в перпендикулярна на краката равнина.
В останалите 18 упражнения от първата част има редуване на танцувални и гимнастически елементи. Тук се овладяват нови посоки на движение, напред назад по кръга, към центъра и към периферията на кръга, движение между партньорите в двойката.
Втората част на Паневритмията – “Слънчеви лъчи” е в ритъма на българската ръченица. Изпълнителите са построени в 12 лъча от 6 двойки, останалите участници са около тях в кръг от двойки. Погледната от горе композицията наподобява на голямо “живо” Слънце. От участниците се изисква по-сложна пространствена ориентация.
В третата част на Паневритмията “Пентаграм” участниците са наредени радиално по пет двойки. При радиалното движение на двойките се построяват пространствени петоъгълници. Двойките променят своето място и заемат всеки от върховете на пентаграма като преминават през лъчите му.
В паневритмията краката се движат с така наречената “паневритмична стъпка”. Обтегнатите пръсти първи докосват земята, тежестта на тялото плавно се пренася на цялото стъпало и така се осъществява спокойно ходене, без никакво сътресение за гръбначния стълб.
Анализът на движенията показва, че поради своята простота и липсата на силови елементи те са достъпни за всички възрасти. Овладяването на координацията на движения и възпитанието на тялото са част от терапията. Задачите са усложнени с нанасяне на няколко движения в една и съща музикална фраза и от честата промяна в скоростта на движение в ръцете. Големият ефект се постига чрез многократното им повторение в различни комбинации и съпровод.

Нагоре

Анализ на музиката
Музиката в Паневритмията е богата на тоналности и ритмика. Ритъмът на българската ръченица заема важно място. Сериозният тип музика превръща Паневритмията в музикотерапия. Задачата на музикотерапията е да провокира идейно-емоционалното изразяване на човека и приемане и разбиране на емоционалните състояние у другите хора. Човек по-лесно изразява чувствата си, когато има музикална подкрепа. Паневритмията се характеризира със следните музикотерапевтични похвати:
Терапевт - В Паневритмията имаме визуален, слухов и вербален стимул или още може да се нарече “терапевт в сянка”. Уникалното е, че липсва водещ на терапевтична сесия, а са зададени много теми с предоставена свобода за интерпретация.
Спонатнност - В индивидуален план спонтанната експресия се осъществява като лична интерпретация на готовия музикално-хореографски модел и зададените теми на упражненията. Лечебният ефект се наблюдава по цялостното поведение, лицеизраза, стойката, движението, психичното състояние и активността на танцуващите.
Общуване - Паневритмията като музикотерапия постига и своите социални цели, тъй като реализирането на самата игра е възможно благодарение на партньора и цялата група, формираща кръга.
Слушане - Играещият може пасивно да слуша звуковия поток- изпълнение на инструментална музика и песен- и да прави своите вътрешни проекции и образи и да прояви чувства, емоции, идеи, образи, асоциации.
Пеене - Паневритмията се пее. Пеенето има дълбок лечебен ефект.
Сюжети - В Паневритмията има богат избор от позитивни “сценарии”.
В заключение може да се каже, че играейки Паневритмия ние се доверяваме на един уникален, невидим, перфектен и фин психотерапевт, защото по естествен начин се достига до психо-соматична хармония и баланс чрез намаляване на агресията и преодоляване на интровертното поведение.
Японският учен Масару Емото използва специална методика, за да установи въздействието на класическият тип музика и позитивно звучащите думи върху водната молекула. В лабораторни условия е изследвана кристалната структура на замразената вода след въздействие с различен вид музика (Бах, Бетовен, хеви метъл) и думи като “любов”, “мразя те” и др. Негативното влияние не позволява да се оформи никаква структура, докато положителното създава красиви и разнообразни кристали. Тъй като музиката на Паневритмията е от типа на класическата и текстът е изпълнен с позитивни послания можем да предположим, че нейния ефект е сходен до така изследвания.

Нагоре

Анализ на текста
За изследване на теста е използван методът контент анализ. Изследван е целият текст. Направен е честотен речник е определена честотата (брой повторения) на думите и на основните темите в текста. Всички пълнозначни думи са 2536.
Основни теми:
Темата “Светлина, светла част от денонощието” има честота 273. Думи с най-голяма честота са “светлина” - 37, “слънце” - 44, “лъчи” - 34, “ден” - 34, “светъл” - 24.
Темата “Положителни чувства и емоции” има честота 270. Най-често срещани думи са “любов”- 52, “радост” - 46, “мир”-23.
Темата за природата е представена със “Земята” - с честота 225 и “Космосът”- с честота 176.
Темата “Групата, колективът” има честота 120. Думи с най-голяма честота са “ние” - 80, “наш” - 25.
Темата “Животът” има честота 114. Най-често срещани думи са “живот” - 72, “жив” - 23.
Теми за движение са “Движение. Придвижване по пътя” - 112, “Игра” - 22, “Труд” - 20.
Теми за характеристики на средата са “Красота” - 63, “Обновяване” - 57, “Изобилие” - 33, “Чистота” - 23. Най-често срещани думи са “нов” - 45, “красота” - 21.
Други основни теми са “Слово и музика” - 110, “Обмен:приемане и даване” - 85, “Побеждавам” - 55, ”Сила” - 52, “Мисля и уча” - 50 и “Свобода” - 21. Най-често срещани думи са “пея” - 26, “крепя” - 24, “сила” - 22, “мисъл” - 19, “свобода” - 16.
Анализът на текста доказва положителният му терапевтичен ефект. Всяка пета дума носи послание за светлина или за положително чувство и създава позитивна психологическа нагласа, добро настроение и усещане за светла среда. В центъра на текста е поставен човекът, като темата за индивидуалното “аз” е четири пъти по-малобройна от темата за социалното “ние”. Тези послания създават усещане за колектив, че не си сам, а си част от група. Освен това текста създава позитивно отношение към природа и екология. Човекът в него е заобиколен от динамична и красива среда и е поставен в условие да мисли, учи и играе. Положителният ефект от текста се усилва поради факта, че в него липсват отрицателни думи и послания. Освен това той не се променя и се повтаря многократно във времето.

Нагоре

Panevritmiyabg.org © 2021