Български език English Language Deutsche Sprache Русский Язык

      Институт за изследване и прилагане на ПаневритмиятаИнституциите за програмата

Министерство на Образованието и науката
Писмо № 1103-72/09.12.2005г.
“Вашата програма “Здраве чрез движение сред природата”, съвместната Ви работа с Национален Парк Рила и НСА създават условия за организиране на форми за работа с децата, които подобряват тяхното самочувствие и двигателна активност, развиват уменията им за творчество и за установяване на конструктивни взаимоотношения с другите, подкрепят отговорно поведение към околната среда.
“Вашата програма “Здраве чрез движение сред природата” може да се прилага само в извънучилищни и извънкласни форми след постигане на конкретни договорености с директорите на училища, детски градини и обслужващи звена в системата на образованието.
Следва да информирате директорите, че право да прилагат програмата имат само преподаватели, които са завършили специализация по паневритмия в НСА “В.Левски” и притежават документ, заверен от Вас като организация, разработила програмата.”
Мукаддес Налбант
Зам.Министър

Министерство на здравеопазването
Писмо № 63-00-10/05.05.2004г.
“Министерството на здравеопазването подкрепя прилагането на програмата “Здраве чрез движение сред природата” в извънкласни и клубни форми в училищата, които проявяват интерес към нея. Като се има предвид намалената двигателна активност сред българските ученици, която се явява един от основните рискови фактори за възникването на редица заболявания в детската възраст, Министерството на здравеопазването одобрява програмата и счита, че тя ще окаже положително въздействие на учениците, включени в реализацията й.”
Славчо Богоев
Министър

Министерство на младежта и спорта
Писмо № УС-2821/21.07.2004г.
“Поздравяваме Ви за многогодишната Ви дейност по разработването и реализирането на образователната програма ”Здраве чрез движение сред природата”, която работи за усъвършенстване на двигателните възможности на подрастващите. ММС подкрепя прилагането на програмата в извънкласни форми в училищата, които проявяват интерес към нея и притежават необходимите квалифицирани кадри за нейното изпълнение. Директорите имат възможност да избират заниманията по Вашата програма при провеждане на часовете по физическо възпитание.”
Васил Иванов-Лучано
Министър

Министерство на околната среда и водите
Писмо № 26-00-622/ 29.09.2004г.
“При необходимост за по-нататъшно осъществяване на програмата “Здраве чрез движение сред природата” може да се свържете сг-жа Мариана Барух, старши експерт по екологично образование в отдела “Стратегия и програми на околната среда”.
Леончия Сеизова
Гл.секретар

Държавна агенция за закрила на детето
Писмо № 14-00-35/27.10.2004г.
“Обучението по Паневритмия може да бъде насочено към деца с увреждания, като алтернатива за преодоляване на изолацията и по-успешното им интегриране и социализация. Заниманията по Паневритмия могат да бъдат полезни за подобряване мотивацията, здравето и двигателната култура на децата със специфични трудности и проблеми в развитието. “
Шерин Местан
Председател

Синдикат на българските учители
Писмо № 501/25.06.2004г.
“Синдикатът на българските учители с внимание се отнася към всички предложения и инициативи, свързани с укрепване здравето и развитие на дееспособността на децата и учениците, особено когато това се осъществява сред природата по специфичен начин. Би следвало в следващите години програмата “Здраве чрез движение сред природата” да разшири своето приложение освен в извънкласните и клубни форми като обхване и третия учебен час по физическа култура и спорт.”
Янка Такева
Председател

Комисия по образованието и науката към 39-тото Народно събрание
Писмо № И-456-09-5/15.01.2004г.
“Изпращаме Ви отговорът на Министерството на образованието и науката на Вашето писмо относно утвърждаване на учебната програма “Здраве чрез движение сред природата.””
Асен Дурмишев
Председател

Министерство на Образованието и науката
Писмо № 0101-467/15.12.2003г
“Министерството на образованието и науката може да одобри прилагането на програмата “Здраве чрез движение сред природата” в извънкласни и клубни форми, свързани със здравното образование в училище, след като получи положителното становище за нея от Министерството на здравеопазването.”
Юлиян Наков
Зам.министър

Panevritmiyabg.org © 2021