Български език English Language Deutsche Sprache Русский Язык

      Институт за изследване и прилагане на ПаневритмиятаУчастия в конференции

Ноември 2012, международна научна конференция "Съвременни тенденции във физическото възпитание и спорта"

Влияние на глобализацията и развитието на технологиите върху възрастовите характеристики на учениците от начален етап, д-р Антоанета Янкова

Нагоре

Март 2012, Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта

Повишаване нивото на ситуативната психофизическа готовност на учениците от начален етап чрез въздействие върху емоционалната подструктура, д-р Антоанета Янкова

Нагоре

Ноември 2011, научна конференция "Детската градина и семейството- традиции, ценности, иновации"

Участие на семейството- добре работещи модели в детската градина, Людмила Д. Гатева- директор на ОДЗ №7 "Снежанка" гр.Плевен

Нагоре

Ноември 2009, 25 години на Педагогически факултет на ВТУ

Специализирана психофизическа подготовка на ученици от начален етап в условия на глобализацията и развитие на технологиите., д-р Антоанета Янкова, Теодора Давидова

Нагоре

Ноември 2009 - Бургас - Научна конференция "Предучилищното детство и отговорностите на съвременното общество"

Паневритмията - алтернативен метод за стимулиране на ценностната ориентация на 5-7 годишното дете /върху примера на неговото социално здраве/ , Людмила Гатева, ОДЗ№7 "Снежанка" - Плевен, сътрудник на ИИПП

Нагоре

Ноември 2007, Научна конференция "Музика и образование" на Съюза на българските композитори, секция "Музиколози"

Възможни стратегии за музикално образование през ххі век, д-р Даниела Найденова- ИИПП

Нагоре

Юни 2007, Плевен: Областна конференция "ТОЗИ СВЯТ Е И МОЙ" - "Алтернативни педагогичеки технологии за качествено образование"

Алтернативни педагогичеки технологии за качествено образование, Людмила Дошева Гатева

Нагоре

Май 2007, София: участие в ХІІІ научна конференция"Личност, мотивация, спорт" на катедра "Психология, педагогика и социология" при НСА

"Превенция и овладяване на агресивното поведение на учениците чрез адаптирана методика по паневритмия"-проф. Димитър Кайков- НСА "Васил Левски", д-р Антоанета Янкова - "Институт за изследване и прилагане на Паневритмията"

Нагоре

Aприл 2007, Велико Търново: участие в V национална научно-практическа конференция "Физическо възпитание и спорт";

"Превенция и овладяване на агресивното поведение на учениците чрез адаптирана методика по паневритмия"-проф. Димитър Кайков- НСА "Васил Левски", д-р Антоанета Янкова- "Институт за изследване и прилагане на Паневритмията",
"Възможности за развитие личността на ученика чрез обучение по Паневритмия"-Дарина Чернева, докторант на СУ "Св.Кл.Охридски"
Нагоре

Април 2007, София: VІІ-та международна конференция "Човек и природа"

Паневритмията източник на прана-жизнена енергия, инж. Всеволод Юриевич Яцевич - инструктор по Паневритмия

Нагоре

Април 2007, участвахме в научно-практическа конференция "Училището –желана територия на ученика"

"Обучението по Паневритмия в четвърти клас при ОУ "Димитър Благоев", гр.Велико Търново"- Катя Недялкова-начален учител;
"Алтернативни възможности на учене в една извънкласна дейност, като подкрепяща форма в общуването"- Дарина Стефанова Чернева –литератор ОУ"Д.Благоев"- Велико Търново, докторант на СУ "Св.Кл.Охридски";
"Да бъдем добри" - една добра практика за свободното време"- Мариета Златкова-начален учител в НУ" Патриарх Евтимий"- гр. Плевен,
"Образователната програма "Здраве чрез движение сред природата"- възможност за учениците да осмислят свободното си време в училище и да повишат мотивацията си за учене"-Боряна Тренева- начален учител в ОУ "П.Славейков"- Димитровград, д-р Антоанета Янкова - "Институт за изследване и прилагане на паневритмията"
"Извънкласна и клубна форма на работа по програмата "Здраве чрез движение сред природата" І- ІV клас"-Румяна Първанова- начален учител, СОУ "Крум Попов"- гр.Левски
"Извънкласни форми при деца със специални образователни потребности"-Наталия Маркова- ПУИ"Асен Киселинчев"- Долни Дъбник

Нагоре

Юни 2006,гр. Добрич: участвахме в V-то международно ученическо изложение "Дарове на земята, водата и въздуха".

7 юни 2006, гр. Добрич: Даниела Анчева изнесе доклад на тема "Паневритмията - възможности за работа с надарени деца" на кръгла маса на тема "Работа с надарени деца" в V-то международно ученическо изложение "Дарове на земята, водата и въздуха" под патронажа на Министерство на образованието и науката, Национален дворец на децата, Регионален инспекторат по образование, Област Добрич, Община град Добрич, Център за ученическо техническо и научно творчество (Добрич), Център за съвременно образование (Москва).

Нагоре

От 3 до 5 май 2006г. участвахме в първият "Фестивал на образованието", който се проведе в Националния Дворец на Културата.


От 3 до 5 май 2006г. в Националния Дворец на Културата се проведе първият "Фестивал на образованието" - www.edufest.info. Представени бяха над 60 училища, различни колежи, университети, учебни центрове, школи, детски градини и др. Ученици с гордост представиха своите училища.
По време на Фестивала имаше постоянно действащи центрове и студия, утвърждаващи нови модели и стил на работа с ученици, студенти, учители и преподаватели с възможност за изява и контакти.
Състояха се конференциите и дискусиите за предучилищното, средното и висшето образование, посветени на перспективите в развитието на българското образование в контекста на взаимодействието с образователните системи на страните от Европейския съюз. Водещи теми бяха качеството и ефективността на мениджмънта на образователните институции, иновациите в образованието и въвеждането на новите информационни и комуникационни технологии.
Всичко това беше съпътствано с концерти, изложби, модно шоу, конкурси, състезания, спортни демонстрации, театрални представления, дефилета на ученически оркестри, фолклорни и танцови и спортни формации от София и страната.
Ние участвахме с презентации във форумите: "Здраве, спорт и туризъм на учащите се- перспективи и проблеми" и "Стратегии, концепции, програми и шансове за развитие на българското училище- позиции на НПО за образованието".

Нагоре

4-5 октомври 2005, Варна: Национална конференция с международно участие - "Хуманизъм и прагматизъм в образованието на 21-ви век"

Програмата "Здраве чрез движение сред природата" възможност за учене чрез игра.
    - д-р А. Янкова - ИИПП, доц. д-р Н. Бояджиева - СУ, Г. Кубратова - Фондация "Психологическа подкрепа"
Паневритмията като система за развиване на емоционалната интелигентност у подрастващите.
    - Д. Чернева
Специализация за преподавател по Паневритмия: условия, полезност, възможности.
    - Д. Анчева - ВТУ, д-р А. Янкова - ИИПП
Корекционни възможности на Паневритмията при децата от група с множествени увреждания.
    - инж. Т. Тилев - ИИПП, З. Титова - дефектолог в Помощно училище

Нагоре

28 април - 2 май 2004, Драма, Гърция: "Международен научен конгрес по спортна медицина и кинезитерапия"

Оценка на ефективността от заниманията по Паневритмия върху интелектуалното функциониране при учениците от 3 клас в масово и помощно училище.
    - доц. д-р В. Матанова - СУ, Д. Димитрова
Паневритмията като надеждна система за хармониране на жизнените сили.
    - проф. дн Д. Кайков - НСА, доц. дпн В. Маргаритов - ПУ, В. Яцевич
Паневритмията като модел на групова психотерапия при деца.
    - Г. Кубратова - Фондация "Психологическа подкрепа"
Изследване на словото, музиката и движенията в Паневритмията като надеждно средство за профилактика и терапия.
    - Д. Анчева - ВТУ, Д. Найденова - ЮЗУ, д-р А. Янкова

2 3

Информация за конференцията е публикувана в:

• В-к "Седмичен труд" бр.22 от 27.05.2004: "Паневритмията помага на болни деца";
• В-к "Учителско дело" бр.24 от 21.06.2006: "Паневритмията и терапевтичния ефект на упражненията върху децата";
• В-к "Ориент експрес" (Димитровград), бр.19/668 от 12-18.05.2004: "Сдружение Паневритмия на конгрес по спортна медицина в Гърция";
• В-к "Делник"(Ямбол) бр.87(2462) от 11.05.2004: "Ямболско участие в Международен конгрес по спортна медицина";
• В-к "Посредник" (Плевен) бр.87 от 10.05.2004: "Сдружение Паневритмия с покана за конгрес по танцова терапия в Атина".

Нагоре

ноември 2003, В.Търново: Научна конференция по повод 40 години ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий", направление "Педагогика и методика".

Обучението по Паневритмия в училищна възраст: особености и възможности на метода.
    - проф. Д. Кайков, Д. Анчева, д-р А. Янкова, Г. Кубратова, доц. М. Малчев, Д. Найденова

Нагоре

септември 2003, В. Търново: "ХІV Юбилейната научна конференция по кинезитерапия и спортна медицина".

Паневритмията като надеждна система за хармониране на жизнените сили.
    - проф. дн Д. Кайков - НСА, доц. дпн В. Маргаритов - ПУ, В. Яцевич
Синхронна електростимулация чрез импулсите от движенията на Паневритмията.
    - Д. Иванова, инж. Т. Тилев, инж. Ив. Иванов
Оценка на ефективността от заниманията по Паневритмия върху интелектуалното функциониране при учениците от 3 клас в масово и помощно училище.
    - доц. дпсн В. Матанова - СУ, Д. Димитрова
Паневритмията като модел на групова психотерапия при деца.
    - Г. Кубратова - Фондация "Психологическа подкрепа"
Изследване на словото, музиката и движенията в Паневритмията като надеждно средство за профилактика и терапия.
    - Д. Анчева, Д. Найденова - ЮЗУ, д-р А. Янкова
Влияние на Паневритмията върху гръбначните изкривявания.
    - доц. М. Малчев - ШУ, В. Димитрова, д-р И. Сакелариев
Приложение на Паневритмията за терапия на болни от диабет.
    - Д. Александрова - фондация "Диабет", И. Вълчева, д-р И. Кангалджиев
Въздействието на паневритмичните упражнения върху кондицията.
    - В. Милетиева, доц. д-р К. Костов - ЮЗУ, доц. д-р Й. Йонов - НСА

Нагоре


Panevritmiyabg.org © 2021