Български език English Language Deutsche Sprache Русский Язык

      Институт за изследване и прилагане на Паневритмията


Мнения на водещи специалисти

проф. дпсн. Ваня Матанова - СУ "Св. Кл. Охридски", Директор на магистърска програма по клинична и консултативна психология:

"Като консултант на Института за изследване и прилагане на Паневритмията съм запозната подробно с неговата дейност. В последните години Институтът проведе експеримент "Здраве чрез движение сред природата" с обучение по Паневритмия.
Високите професионални качества на участниците в обучението, умението им да работят с деца, както и добрата организация доведоха до резултати, които смятам за значими по отношение на физическото и психично функциониране на децата.
Един от най-важните резултати е редукцията на агресивното поведение на основата на създаване на по-добър климат в детските групи. Положителните резултати бяха отчетени и по отношение на когнитивното функциониране на децата, което е добра предпоставка за по-успешно справяне. Добрите професионални качества на обучителите, както и получените положителни резултати ми дават основание да препоръчам разширението на мрежата от детски градини и училища, в които да се преподава Паневритмия. Категорично смятам, че обучението ще спомогне за пълноценното развитие на децата, включени в него."

доц.д-р Нели Бояджиева - Факултет начална и предучилищна педагогика - СУ "Св.Кл.Охридски":

"Бях поканена да консултирам и да дам експертна оценка на резултатите в този невероятен експеримент - програмата "Здраве чрез движение сред природата" с обучение по Паневритмия. Това обучение е важно постижение за българското училище и за образователната система, да не говорим, че резултатите са значими за теорията на възпитанието, която е областта на моята преподавателска и научна дейност."

проф. дпн. Веселин Маргаритов - зам. председател на Държавна агенция за младежта и спорта: (отговаря за научните изследвания в спорта и за спортната дейност в училищата):

"Паневритмията е средство, форма и метод за обучение. Паневритмията е уникално средство за поддържане на физическото развитие и психическите дееспособност и допринася за психо-физическата подготовка на младото поколение. Паневритмията единствена показва как вътрешната психическа дейност може да регулира външната физическа дейност и обратно. Това е цялостно състояние, което трябва да се стремим да развиваме.
Най-големия проблем на физическото възпитание и изобщо на децата е, че физическото възпитание в училищата е една чиста физическа дейност. Няма го вътрешния психически елемент. Точно в Паневритмията го виждам този елемент на хармония за развитие на психо-физиката."

Галина Кубратова - медицински психолог - Фондация "Психологическа подкрепа" - ppfondation.hit.bg:

"Който днес затваря местата за полезно прекарване на свободното време и общуване, утре ще строи затвори" е една от констатациите на Магдебургската инициатива- Форум за подрастващите и престъпността, Германия.
Обучението по Паневритмия е един цялостен подход към възпитание на децата в посока на създаване на нагласи за здравословен начин на живот, свързан с физическа активност, общуване с природата, занятия на чист въздух, неагрессивно поведение в групата, уважение и любов към връстниците и близките хора.
Обучението по Паневритмия води до формиране на групава сплотеност и чувство за принадлежност към училището и училищния живот. Полагат се основите на екологично съзнание, а също и на самоконтрола и самодисциплината.
Всичко това е свързано с определена промяна в личностовото развитие на децата обхванати от обучението и е експериментално доказано в събрания изследователски материал. Децата, преминали обучението, отбелязват стабилна тенденция за формиране на нагласи, свързани с толерантност, съпричастност и алтруизъм в общуването с другите.
Изследването показа, че децата имат силна потребност от този вид занимания, които носят хуманистичен подход към образованието и удовлетворяват потребностите от позитивна разтоварваща среда в училище."

Йордан Танковски - директор на Български младежки червен кръст:

"Запознат съм с дейността на сдружение Паневритмия, която е високо хуманна и насочена към изграждане на устойчиви алтернативи за живот у младите хора чрез системата на Паневритмията.
Екипът на сдружението се състои от различни специалисти, доказали своите професионални качества в области като педагогика, музика, хореография, психология и медицина. Програмата "Здраве чрез движение сред природата" е насочена предимно към младите хора и основната й цел е подобряване на здравословното състояние на подрастващите. Чрез гимнастическите и дихателни упражнения на Паневритмията учениците ще имат възможност да подобрят своята нервна система и поляризират различните форми на агресия. Освен това, този групов метод спомага за мотивиране на положително мислене и положително отношение към природата, създава добри предпоставки за умения в общуването и работата в екип."